MAI
   SET

-

SET
   SET

request unsuccessful. inc
   request unsuccessful. inc

request unsuccessful. inca

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC ⇧
ซึมขึ้น
216.00,215.00,213.00,214.00,213.00,212.00,212.00,206.00,215.00,220.00,219.00,221.00,223.00,224.00,216.00,218.00,218.00,224.00,228.00,230.00,232.00,232.00,229.00,230.00,231.00,232.00,228.00,230.00,234.00,237.00,235.00,235.00,228.00,229.00,221.00,223.00,223.00,225.00,229.00,224.00,222.00,211.00,218.00,215.00,220.00,221.00,220.00,219.00,220.00,221.00,224.00,222.00,226.00,228.00,226.00,229.00,234.00,236.00,230.00,231.00
AIT
ซึมลง
23.60,23.90,23.80,23.90,24.20,24.10,23.80,23.70,23.80,23.80,23.90,22.80,22.70,22.90,22.70,22.80,22.90,22.70,23.00,22.40,22.60,22.20,21.90,21.50,22.00,21.70,21.60,21.60,21.50,22.30,22.20,22.20,21.90,21.90,21.70,21.70,21.70,21.60,21.50,21.40,21.30,20.90,21.10,21.10,21.10,21.00,21.00,20.90,20.80,20.80,20.80,20.70,20.50,20.30,20.30,20.40,20.30,20.60,20.60,20.60
ALT ⇩
ลง
2.86,2.90,2.86,2.86,2.82,2.78,2.76,2.76,2.76,2.74,2.76,2.78,2.68,2.66,2.54,2.62,2.68,2.64,2.70,2.58,2.68,2.66,2.64,2.56,2.56,2.52,2.54,2.56,2.48,2.56,2.66,2.52,2.54,2.54,2.54,2.52,2.48,2.48,2.46,2.48,2.48,2.48,2.56,2.56,2.42,2.48,2.46,2.44,2.44,2.40,2.40,2.30,2.32,2.30,2.30,2.32,2.30,2.30,2.28,2.26
DIF ⇧
ขึ้น
17.30,17.30,17.40,17.40,17.50,17.40,17.20,17.40,17.50,17.80,17.90,17.90,17.90,17.80,17.60,17.60,17.70,17.60,17.60,17.80,18.00,17.30,17.30,17.10,16.90,16.90,17.30,17.30,17.40,17.60,17.50,17.30,17.30,17.20,17.00,17.10,17.20,17.10,17.20,17.40,17.50,17.30,17.40,17.50,17.40,17.40,17.40,17.40,17.40,17.50,17.40,17.60,17.70,17.80,17.80,17.80,17.70,17.60,17.60,17.80
DTAC ⇩
Sideway
59.25,59.75,58.75,58.00,58.50,58.00,57.75,56.75,59.50,58.75,59.00,58.25,58.00,58.25,57.75,61.00,60.25,59.25,60.00,60.25,63.25,62.50,62.00,62.00,62.50,61.50,62.75,63.25,62.25,63.00,62.00,60.00,58.75,58.50,58.25,59.25,58.75,59.25,60.00,58.25,58.00,56.75,57.50,57.25,57.75,58.00,57.50,57.00,56.75,56.00,55.25,55.75,56.00,56.50,57.00,60.25,59.25,60.25,61.00,59.50
FORTH
Sideway
5.75,5.75,5.75,5.65,5.65,5.70,5.65,5.75,5.75,5.75,5.60,5.60,5.60,5.65,5.70,6.00,6.05,6.00,5.95,6.00,5.90,5.70,5.85,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.65,5.70,5.75,5.80,5.80,5.80,5.75,5.75,5.70,5.75,5.80,5.70,5.75,5.75,5.75,5.65,5.70,5.65,5.65,5.60,5.35,5.40,5.40,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.45,5.50,5.55,5.55
HUMAN ⇩
ซึมลง
8.80,8.70,8.50,8.40,8.60,8.50,8.35,8.20,8.30,8.30,8.30,8.00,8.10,7.80,7.75,8.50,8.40,8.20,8.25,8.30,8.35,8.20,8.20,8.40,8.55,8.55,8.50,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.45,8.55,8.50,8.55,8.50,8.45,8.50,8.15,8.05,8.20,8.20,8.10,8.05,8.05,8.05,8.00,7.95,7.95,7.95,7.95,8.05,8.05,8.00,7.90
ILINK ⇩
ซึมลง
5.25,5.30,5.20,5.15,5.15,5.15,5.10,5.10,5.10,5.20,5.15,5.10,4.86,4.92,4.86,4.92,4.98,5.00,5.10,5.05,5.10,5.00,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.00,5.10,5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.05,5.05,5.00,4.98,4.90,4.88,4.76,4.74,4.82,4.76,4.78,4.76,4.72,4.70,4.70,4.76,4.72,4.64,4.70,4.68,4.68,4.68,4.70,4.70,4.66
INET ⇧
ซึมลง
3.36,3.32,3.28,3.26,3.26,3.24,3.22,3.20,3.20,3.24,3.26,3.22,3.14,3.12,3.20,3.30,3.34,3.32,3.50,3.50,3.44,3.44,3.44,3.46,3.46,3.48,3.48,3.48,3.56,3.24,3.20,3.14,3.08,3.08,3.10,3.14,3.14,3.10,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.04,3.02,3.04,3.04,3.00,3.04,2.80,2.78,2.82,2.82,2.82,2.80,2.82
INTUCH
ขึ้น
64.25,64.25,63.50,62.75,63.75,63.50,63.50,61.00,63.75,65.25,64.50,63.25,63.00,64.50,61.25,62.25,61.25,61.25,61.75,63.25,64.75,64.50,63.50,64.25,63.50,64.00,64.00,65.25,67.00,67.50,67.25,68.00,66.50,64.75,63.75,64.75,65.25,67.25,67.50,66.50,67.75,63.75,65.00,64.75,65.00,65.00,65.50,65.00,64.50,65.00,65.25,65.25,65.50,65.75,65.75,66.50,67.50,68.75,68.25,68.25
JAS ⇩
Sideway
6.25,6.25,6.30,6.25,6.30,6.25,6.25,6.20,6.30,6.30,6.65,6.50,6.30,6.35,6.25,6.65,6.65,6.55,6.60,6.70,6.75,6.65,6.45,6.55,6.50,6.75,6.70,6.65,6.65,6.70,6.60,6.55,6.35,6.60,6.55,6.60,6.55,6.40,6.35,6.20,6.20,6.40,6.25,6.25,6.30,6.55,6.40,6.30,6.30,6.25,6.30,6.30,6.35,6.35,6.35,6.45,6.50,6.55,6.45,6.40
JASIF
ซึมลง
10.90,11.20,11.30,11.20,11.30,11.20,11.10,11.30,11.30,11.60,11.60,11.50,11.40,11.40,11.40,11.60,11.30,11.40,11.30,11.30,11.40,11.40,11.50,11.50,11.30,11.40,11.40,11.40,11.50,11.60,11.50,11.60,11.50,11.30,11.20,11.40,11.30,11.30,11.20,11.10,11.10,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,10.30,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.70,10.30,10.30,10.40,10.50,10.50
JMART ⇧
Sideway
12.60,12.40,12.20,11.50,11.90,11.20,10.90,10.80,11.30,11.30,11.20,11.40,11.20,10.70,10.60,11.00,11.00,10.80,11.40,11.60,11.60,11.50,11.10,11.10,11.90,11.90,11.80,11.50,11.70,11.20,11.20,11.50,11.40,11.30,11.30,11.30,11.20,10.70,11.00,10.90,10.60,10.70,11.00,9.15,9.05,9.25,9.40,9.50,9.40,9.30,9.10,8.95,8.90,8.60,8.65,9.05,9.30,9.35,9.25,9.65
JTS ⇧
ซึมลง
1.39,1.41,1.41,1.40,1.40,1.40,1.40,1.39,1.38,1.37,1.36,1.34,1.34,1.32,1.33,1.34,1.33,1.34,1.34,1.31,1.33,1.33,1.34,1.32,1.34,1.34,1.34,1.30,1.32,1.31,1.32,1.32,1.30,1.33,1.30,1.30,1.34,1.28,1.23,1.27,1.27,1.25,1.25,1.25,1.28,1.25,1.25,1.28,1.27,1.26,1.18,1.20,1.20,1.19,1.20,1.18,1.17,1.17,1.16,1.18
MFEC
ซึมลง
3.98,3.98,3.94,3.76,3.76,3.76,3.80,3.86,3.84,3.84,3.76,3.80,3.70,3.80,3.76,3.70,3.70,3.68,3.72,3.74,3.72,3.70,3.70,3.66,3.66,3.68,3.68,3.70,3.66,3.68,3.60,3.58,3.56,3.58,3.56,3.52,3.46,3.40,3.32,3.42,3.42,3.40,3.44,3.44,3.44,3.46,3.48,3.46,3.46,3.42,3.44,3.40,3.36,3.36,3.30,3.34,3.36,3.36,3.34,3.34
MSC ⇩
Sideway
7.50,7.55,7.60,7.55,7.60,7.60,7.70,7.70,7.65,7.65,7.60,6.80,6.60,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.60,6.60,6.65,6.50,6.50,6.50,6.55,6.50,6.45,6.45,6.45,6.50,6.50,6.45,6.50,6.60,6.55,6.60,6.55,6.60,6.60,6.55,6.55,6.60,6.55,6.40,6.50,6.45,6.35,6.35,6.35,6.35,6.25,6.40,6.15,6.20,6.15,6.30,6.30,6.30,6.35,6.30
PT
ซึมลง
5.95,5.90,5.90,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.95,5.90,5.95,5.85,5.85,5.90,5.85,5.75,5.65,5.60,5.60,5.60,5.65,5.65,5.60,5.60,5.60,5.60,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.55,5.60,5.60,5.55,5.55,5.55,5.55,5.50,5.55,5.55,5.55,5.60,5.55,5.45,5.30,5.30,5.30,5.35,5.30,5.35,5.30,5.25,5.25,5.25
SAMART
ซึมลง
10.50,10.40,10.60,10.30,10.10,9.70,10.00,9.75,9.65,9.50,9.75,9.80,9.40,9.05,8.80,9.15,9.10,9.05,9.25,9.20,9.25,9.00,8.95,8.90,9.10,9.10,9.05,9.05,8.95,8.65,8.70,8.75,8.90,9.25,9.25,9.35,9.60,9.40,9.30,9.00,8.70,8.60,8.60,8.60,8.55,8.55,8.50,8.40,8.30,8.30,8.00,8.00,8.00,7.85,7.80,7.80,7.80,7.80,8.05,8.05
SAMTEL ⇧
Sideway
12.60,12.80,12.70,12.00,12.20,12.00,12.20,11.90,11.30,11.40,11.70,11.50,10.20,9.65,9.60,9.95,9.95,9.75,9.65,9.60,9.75,10.20,10.40,10.20,10.20,10.60,10.30,10.20,10.00,9.70,9.60,10.10,10.10,10.00,10.00,9.70,9.60,9.75,9.65,9.70,9.55,9.20,9.25,9.30,9.40,9.85,9.80,9.70,9.50,9.35,9.45,9.60,9.65,9.30,9.00,9.15,9.15,9.25,9.50,9.60
SDC ⇩
ลง
0.33,0.33,0.34,0.34,0.32,0.32,0.32,0.31,0.32,0.31,0.31,0.30,0.31,0.30,0.30,0.30,0.30,0.29,0.29,0.29,0.29,0.30,0.29,0.28,0.27,0.26,0.27,0.27,0.26,0.27,0.27,0.27,0.27,0.27,0.26,0.27,0.27,0.26,0.26,0.27,0.26,0.25,0.26,0.26,0.25,0.26,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.23,0.23,0.23,0.22,0.23,0.22,0.23,0.22,0.21
SIS ⇩
ลง
9.40,9.25,9.20,9.05,9.00,9.00,9.05,8.80,8.90,8.90,8.85,8.75,8.70,8.65,8.95,9.05,9.10,8.95,8.90,9.05,9.00,9.00,9.00,9.00,9.15,9.15,9.15,9.10,9.05,9.10,9.05,9.00,9.10,9.05,8.95,9.00,9.00,8.95,9.00,8.95,9.00,8.95,8.95,8.90,9.00,9.00,9.05,9.00,8.90,8.75,8.80,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.50,8.55,8.65,8.60
SVOA ⇩
ซึมลง
1.21,1.22,1.21,1.19,1.18,1.15,1.15,1.13,1.14,1.15,1.13,1.13,1.09,1.07,1.04,1.07,1.09,1.11,1.09,1.10,1.11,1.10,1.10,1.08,1.10,1.12,1.11,1.10,1.11,1.09,1.09,1.09,1.11,1.12,1.12,1.12,1.11,1.11,1.10,1.10,1.11,1.11,1.10,1.11,1.08,1.06,1.07,1.18,1.12,1.15,1.14,1.13,1.12,1.09,1.08,1.08,1.09,1.09,1.09,1.08
SYMC
ซึมลง
4.46,4.40,4.38,4.36,4.32,4.32,4.32,4.30,4.30,4.24,4.26,4.18,4.10,4.08,4.00,4.00,4.02,3.88,3.88,3.94,3.94,3.96,3.92,3.90,3.82,3.90,3.90,3.88,3.78,3.82,3.84,3.90,3.84,3.80,3.76,3.74,3.72,3.76,3.74,3.64,3.80,3.78,3.74,3.74,3.66,3.66,3.64,3.56,3.54,3.56,3.54,3.50,3.50,3.54,3.54,3.56,3.50,3.50,3.44,3.44
SYNEX ⇩
ลง
10.80,10.40,10.30,9.85,9.90,9.75,9.85,9.65,9.55,9.55,9.75,9.95,9.95,9.90,9.65,9.75,9.85,9.75,9.75,9.70,9.65,9.40,9.40,9.35,9.35,9.50,9.55,9.55,9.55,9.50,9.45,9.50,9.40,9.75,9.70,9.60,9.60,9.35,9.20,8.95,8.75,8.35,8.35,8.45,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.50,8.45,8.50,8.45,8.40,8.40,8.55,8.35,8.35,8.40,7.95
THCOM ⇩
ซึมลง
5.60,6.05,5.95,5.90,5.85,5.80,5.70,5.40,5.40,5.20,5.20,4.98,4.88,4.84,4.72,4.92,4.92,4.86,4.88,5.20,5.25,5.00,4.98,4.98,5.05,5.00,4.94,4.92,5.00,5.00,4.98,4.92,4.92,4.94,4.96,4.98,4.96,4.92,4.92,4.88,4.82,4.82,4.76,4.74,4.76,4.74,4.74,4.64,4.56,4.56,4.48,4.44,4.46,4.40,4.44,4.42,4.58,4.58,4.64,4.62
TRUE
Sideway
6.55,6.50,6.40,6.45,6.45,6.25,6.10,6.00,6.30,6.30,6.30,6.20,6.10,6.10,6.00,6.35,6.25,6.10,6.25,6.35,6.40,6.30,6.15,6.15,6.20,6.30,6.40,6.30,6.25,6.15,6.05,5.80,5.55,5.65,5.60,5.65,5.70,5.70,5.60,5.45,5.45,5.25,5.20,5.15,5.35,5.40,5.25,5.20,5.15,5.25,5.20,5.15,5.20,5.15,5.10,5.30,5.25,5.15,5.30,5.30
TWZ
ซึมลง
0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.09,0.08,0.09,0.08,0.09,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.09,0.09,0.08,0.09,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.09,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07