MAI
   SET

-

SET
   SET

request unsuccessful. in
   request unsuccessful. in

request unsuccessful. inc
   request unsuccessful. inc

request unsuccessful. inca

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

82
SSET
AH ⇩
ซึมขึ้น
15.30,15.10,14.90,14.80,14.80,14.00,14.10,14.30,14.80,14.60,14.50,14.60,14.50,13.50,13.70,14.00,13.80,13.50,13.30,13.30,13.50,13.50,13.50,13.50,13.40,13.40,13.30,13.30,12.80,12.70,12.40,12.50,12.60,12.90,13.90,14.00,13.80,14.00,14.00,13.80,13.80,14.00,14.00,14.80,14.60,14.40,14.10,14.20,13.70,14.20,14.30,14.50,14.60,14.50,14.50,15.30,15.60,15.40,15.50,15.30
AIT
ซึมลง
19.20,19.20,19.20,19.20,19.10,19.20,19.20,19.30,19.30,19.30,19.20,19.30,19.20,19.00,19.00,19.00,18.90,18.80,18.80,19.00,19.20,19.20,19.10,19.40,19.10,19.00,19.00,19.00,18.80,18.50,18.50,18.50,18.30,18.10,17.90,17.90,18.10,18.20,18.40,18.20,18.20,18.20,18.30,18.50,18.90,18.70,18.20,18.20,17.80,17.90,18.00,18.10,18.40,18.20,18.20,18.30,18.30,18.00,17.90,17.90
ASIAN ⇧
ซึมลง
4.82,5.00,4.98,4.96,4.94,4.96,4.98,5.05,5.00,4.96,4.96,4.92,4.90,4.86,4.76,4.50,4.40,4.36,4.14,4.20,4.26,4.28,4.26,4.22,4.20,4.20,4.14,4.14,4.18,4.14,4.08,4.10,4.10,4.36,4.20,4.26,4.22,4.24,4.24,4.20,4.24,4.20,4.22,4.26,4.24,4.22,4.12,4.10,4.12,4.12,4.08,4.06,4.06,4.04,4.04,4.12,4.08,4.04,4.02,4.04
ASIAN ⇧
ซึมลง
4.82,5.00,4.98,4.96,4.94,4.96,4.98,5.05,5.00,4.96,4.96,4.92,4.90,4.86,4.76,4.50,4.40,4.36,4.14,4.20,4.26,4.28,4.26,4.22,4.20,4.20,4.14,4.14,4.18,4.14,4.08,4.10,4.10,4.36,4.20,4.26,4.22,4.24,4.24,4.20,4.24,4.20,4.22,4.26,4.24,4.22,4.12,4.10,4.12,4.12,4.08,4.06,4.06,4.04,4.04,4.12,4.08,4.04,4.02,4.04
ASK
ขึ้น
25.75,25.75,26.00,25.50,26.00,25.50,25.75,25.75,26.00,25.50,25.75,25.50,25.75,25.25,25.50,25.50,25.25,25.50,25.50,25.75,25.50,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.25,25.75,26.00,25.75,25.50,25.50,25.75,26.00,25.50,25.75,25.75,25.75,25.50,25.25,25.50,26.00,25.50,25.25,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,26.00,25.75,26.00,26.00,26.25,26.50,26.25,26.25
ASP
Sideway
1.71,1.74,1.79,1.80,1.78,1.79,1.79,1.80,1.80,1.78,1.78,1.75,1.74,1.74,1.75,1.75,1.73,1.73,1.74,1.75,1.76,1.74,1.74,1.74,1.72,1.72,1.71,1.71,1.70,1.68,1.68,1.68,1.68,1.63,1.56,1.55,1.60,1.63,1.62,1.64,1.69,1.71,1.74,1.74,1.75,1.83,1.79,1.78,1.72,1.78,1.78,1.77,1.78,1.78,1.79,1.79,1.80,1.76,1.74,1.74
BFIT ⇧
ซึมขึ้น
36.50,36.75,35.00,33.25,35.50,34.75,35.25,36.50,35.00,34.75,34.25,33.25,34.75,33.50,33.50,33.25,32.00,30.25,34.50,35.00,35.50,35.00,33.00,31.75,30.50,32.00,31.75,31.75,31.50,30.75,30.50,32.25,31.50,30.75,31.00,31.25,33.00,34.25,34.25,33.00,32.50,32.75,32.00,31.75,32.00,31.75,28.75,30.00,29.25,30.25,31.50,32.75,32.75,33.00,32.25,32.25,31.75,31.50,32.00,32.50
BGC ⇧
Sideway
15.30,15.70,15.60,15.60,15.90,15.60,15.70,15.40,15.00,14.80,13.30,12.50,13.20,13.20,13.10,13.20,13.70,13.60,13.20,13.20,13.60,13.50,13.30,13.30,13.50,13.10,13.10,13.10,13.00,12.90,12.90,13.20,13.60,13.60,13.30,13.10,13.60,13.40,13.20,13.30,13.20,13.20,13.20,13.60,13.60,13.20,12.80,12.70,12.10,12.00,12.30,12.50,13.20,13.30,13.80,13.70,13.30,13.00,12.90,13.10
BIG ⇧
ซึมขึ้น
0.52,0.52,0.53,0.53,0.53,0.53,0.59,0.58,0.63,0.62,0.59,0.58,0.57,0.55,0.53,0.53,0.53,0.52,0.54,0.55,0.55,0.54,0.53,0.53,0.53,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.53,0.51,0.51,0.51,0.51,0.52,0.50,0.51,0.51,0.52,0.51,0.53,0.52,0.53,0.51,0.52,0.50,0.51,0.51,0.51,0.51,0.66,0.77,0.78,0.79,0.73,0.71,0.79
BR ⇩
Sideway
2.36,2.36,2.44,2.48,2.46,2.46,2.46,2.48,2.56,2.46,2.48,2.46,2.44,2.40,2.42,2.42,2.42,2.42,2.40,2.42,2.46,2.50,2.50,2.48,2.46,2.48,2.46,2.46,2.48,2.48,2.44,2.48,2.46,2.44,2.46,2.44,2.44,2.46,2.40,2.38,2.40,2.42,2.44,2.46,2.48,2.48,2.42,2.46,2.40,2.44,2.44,2.44,2.48,2.46,2.48,2.60,2.52,2.50,2.46,2.44
BWG ⇩
ซึมลง
0.49,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.52,0.53,0.53,0.53,0.52,0.52,0.51,0.50,0.50,0.49,0.50,0.52,0.56,0.60,0.63,0.60,0.62,0.62,0.66,0.61,0.58,0.58,0.56,0.56,0.55,0.55,0.58,0.60,0.59,0.58,0.62,0.62,0.64,0.64,0.64,0.63,0.61,0.61,0.60,0.59,0.57,0.57,0.56,0.57,0.57,0.60,0.58,0.59,0.59,0.58,0.59,0.59,0.59,0.57
COL ⇩
ลง
18.80,18.70,18.70,18.20,18.30,18.20,18.30,18.50,20.00,19.60,19.70,19.40,19.40,19.00,19.00,18.80,18.70,18.70,18.70,19.00,19.20,18.90,18.90,19.00,18.60,18.90,18.70,18.70,18.80,18.50,18.30,18.60,18.70,18.30,18.40,18.50,18.60,18.60,18.70,18.70,18.50,18.60,18.70,18.70,18.80,18.80,18.90,18.80,18.30,18.20,18.20,18.30,18.30,18.20,18.10,18.10,18.00,17.80,17.90,17.60
DCC ⇩
Sideway
1.95,1.94,1.94,1.92,1.95,1.94,1.93,1.94,1.93,1.94,1.94,1.92,1.92,1.91,1.91,1.91,1.91,1.89,1.89,1.90,1.89,1.88,1.87,1.86,1.86,1.86,1.87,1.87,1.86,1.81,1.84,1.85,1.86,1.86,1.86,1.86,1.85,1.85,1.86,1.87,1.86,1.89,1.88,1.89,1.87,1.86,1.85,1.84,1.82,1.85,1.84,1.83,1.87,1.91,1.90,1.93,1.92,1.88,1.88,1.86
DDD ⇩
Sideway
27.75,27.75,27.75,28.00,29.00,28.75,27.75,28.00,27.75,27.00,27.75,27.25,27.00,26.00,25.50,26.75,25.25,25.75,25.00,25.25,25.25,25.00,24.90,25.00,24.80,24.70,24.20,24.20,24.10,23.70,23.30,23.40,24.00,23.60,23.90,24.00,24.00,23.60,23.70,23.70,23.70,23.70,23.80,24.10,23.90,24.50,23.80,24.30,23.80,24.40,24.00,24.10,24.70,24.50,24.30,24.30,24.00,24.20,23.80,23.70
EKH ⇧
Sideway
7.50,7.40,7.60,7.50,7.50,7.45,7.30,7.60,7.60,7.20,7.20,7.10,6.75,6.75,6.70,6.85,6.85,6.80,6.75,6.75,6.70,6.85,6.75,6.65,6.45,6.50,6.60,6.60,6.60,6.50,6.35,6.50,6.55,6.45,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.50,6.60,6.85,6.80,6.70,6.70,6.80,6.55,6.60,6.35,6.50,6.45,6.45,6.50,6.50,6.50,6.50,6.55,6.40,6.35,6.40
GGC ⇩
Sideway
11.10,11.00,11.10,11.00,11.30,11.20,11.20,11.20,11.00,10.80,10.80,10.60,10.60,10.70,10.80,10.60,10.50,10.10,10.50,10.70,10.60,10.70,10.50,10.50,10.60,10.30,10.40,10.40,10.70,10.70,10.50,10.70,11.10,11.00,10.90,11.00,11.10,11.20,11.30,11.70,12.10,12.00,12.70,12.60,13.40,13.50,12.70,13.30,13.00,13.00,13.70,13.40,13.20,13.50,13.70,13.70,13.60,13.30,13.20,12.00
GL ⇧
ซึมขึ้น
5.10,5.20,5.25,5.10,5.15,5.10,5.20,5.15,5.10,5.10,5.05,4.94,4.26,4.20,4.16,4.24,4.16,4.08,4.04,4.34,4.40,4.32,4.28,4.28,4.18,4.34,4.22,4.22,4.24,4.20,4.20,4.26,4.26,4.20,4.28,4.26,4.34,4.30,4.28,4.22,4.20,4.22,4.24,4.24,4.28,4.26,4.16,4.16,4.02,4.14,4.10,4.14,4.12,4.10,4.16,4.52,4.54,4.30,4.26,4.32
HTC
Sideway
23.80,24.00,23.90,23.50,23.80,23.60,24.00,23.90,23.50,23.20,23.60,24.10,24.10,23.50,23.70,23.90,25.00,24.80,25.00,24.80,24.80,24.60,24.40,24.00,24.00,23.40,24.10,24.10,23.60,23.30,22.90,23.00,23.00,22.20,22.00,22.10,22.30,22.00,22.30,22.50,23.00,22.60,22.70,22.70,22.60,22.80,22.40,22.60,22.40,22.70,23.20,23.90,24.30,24.00,23.80,24.20,23.50,23.40,23.40,23.40
HUMAN ⇧
ขึ้น
7.60,7.45,7.75,7.55,7.65,7.80,7.80,8.00,8.05,8.05,7.95,7.80,7.70,7.45,7.40,7.35,7.60,7.30,7.30,7.35,7.35,7.30,7.35,7.35,7.35,7.35,7.40,7.40,7.50,7.55,7.95,7.85,7.80,7.70,7.60,7.60,7.70,7.70,7.70,7.65,7.75,7.65,7.60,7.70,7.75,7.75,7.70,8.05,7.80,7.85,7.85,7.85,7.80,7.85,7.80,7.85,8.05,7.85,7.95,8.15
ICHI ⇩
Sideway
6.60,6.85,6.75,6.65,6.75,7.15,7.05,6.55,6.40,6.20,6.50,6.35,6.15,5.85,6.05,6.00,5.90,5.65,5.70,5.75,5.75,5.70,5.80,5.70,5.55,5.45,5.15,5.15,5.20,5.10,5.05,5.00,5.10,4.64,4.56,4.72,4.76,4.84,4.74,4.78,4.82,5.00,4.92,5.05,4.96,5.05,4.96,5.00,4.84,5.05,5.45,5.65,5.55,5.60,5.65,5.75,5.55,5.30,5.35,5.15
IHL
ซึมขึ้น
3.60,3.58,3.60,3.48,3.54,3.50,3.48,3.50,3.50,3.48,3.62,3.56,3.48,3.44,3.40,3.44,3.46,3.46,3.48,3.50,3.52,3.54,3.54,3.54,3.50,3.50,3.48,3.48,3.48,3.46,3.48,3.50,3.50,3.44,3.44,3.46,3.48,3.52,3.64,3.72,3.70,3.72,3.68,3.68,3.78,3.80,3.74,3.84,3.84,4.00,4.08,4.04,3.98,4.00,4.04,4.00,4.00,3.94,3.88,3.88
III
ซึมลง
5.25,5.25,5.50,5.55,5.60,5.70,5.40,5.45,5.55,5.50,5.60,5.60,5.55,5.50,5.40,5.45,5.35,5.40,5.40,5.50,5.45,5.35,5.15,5.30,5.30,5.15,5.15,5.15,5.05,5.10,5.15,5.10,5.20,5.10,5.05,5.10,5.05,5.00,5.15,5.15,5.25,5.10,5.10,5.20,5.15,5.15,5.05,5.05,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,4.98,5.05,5.10,5.00,5.00,4.98,4.98
ITD
Sideway
1.67,1.64,1.66,1.65,1.70,1.69,1.72,1.74,1.81,1.79,1.79,1.72,1.68,1.63,1.62,1.62,1.58,1.53,1.53,1.58,1.55,1.57,1.57,1.56,1.54,1.55,1.54,1.54,1.53,1.50,1.50,1.52,1.52,1.50,1.49,1.50,1.50,1.50,1.48,1.49,1.49,1.50,1.48,1.49,1.51,1.56,1.48,1.50,1.46,1.50,1.51,1.71,1.68,1.69,1.78,1.71,1.62,1.56,1.52,1.52
JCK
Sideway
0.77,0.90,0.84,0.84,0.76,0.84,1.05,1.08,1.14,1.12,1.03,1.00,1.01,1.02,1.05,1.11,1.21,1.20,1.16,1.18,1.17,1.12,1.12,1.11,1.07,1.08,1.12,1.12,1.11,1.10,1.06,1.06,1.05,1.01,0.99,0.91,0.91,0.90,0.89,0.88,0.88,0.89,0.90,0.91,0.90,0.92,0.87,0.91,0.87,0.86,0.90,0.90,0.87,0.87,0.87,0.86,0.85,0.86,0.87,0.87
JMART ⇩
ซึมขึ้น
9.70,9.65,9.65,9.80,9.95,10.30,10.20,10.30,9.50,8.85,9.15,9.05,9.25,9.20,9.45,9.45,9.35,9.25,9.25,9.30,9.75,9.65,9.50,9.45,9.20,9.20,9.05,9.05,9.05,8.35,8.40,8.60,8.70,8.40,8.45,8.45,8.55,8.45,8.30,7.80,8.05,8.30,8.25,8.35,8.45,8.45,8.00,8.15,7.75,8.00,8.00,8.10,8.25,8.40,9.10,9.55,9.30,9.05,9.20,9.00
JWD ⇧
ซึมลง
9.40,9.35,9.30,8.70,9.10,8.85,8.80,8.95,8.60,8.50,8.55,8.50,8.05,7.80,7.75,7.75,7.85,7.85,8.00,8.25,8.35,8.40,8.30,8.25,8.10,7.95,7.85,7.85,7.80,7.75,7.75,7.95,8.05,7.90,7.55,7.65,7.80,7.70,7.65,7.55,7.70,7.85,7.85,7.95,7.90,8.00,7.55,7.60,7.40,7.60,7.75,7.80,7.90,7.80,7.95,7.85,7.70,7.55,7.50,7.55
KAMART ⇩
Sideway
4.20,4.22,4.28,4.26,4.32,4.30,4.32,4.34,4.34,4.26,4.24,4.00,3.78,3.88,3.98,4.06,3.96,3.96,4.00,4.02,3.94,3.98,3.92,3.84,3.78,3.80,3.76,3.76,3.74,3.74,3.66,3.70,3.70,3.64,3.64,3.68,3.72,3.74,3.78,3.78,3.76,3.80,3.80,3.86,3.88,3.90,3.82,3.86,3.74,3.84,3.86,3.88,4.04,4.26,4.24,4.24,4.24,4.08,4.02,3.88
KGI ⇧
ซึมขึ้น
4.38,4.38,4.38,4.42,4.46,4.44,4.50,4.52,4.52,4.48,4.50,4.46,4.48,4.46,4.48,4.48,4.46,4.42,4.46,4.50,4.50,4.46,4.46,4.46,4.42,4.42,4.44,4.44,4.42,4.42,4.38,4.42,4.42,4.38,4.36,4.36,4.42,4.42,4.40,4.42,4.46,4.48,4.44,4.46,4.52,4.60,4.54,4.54,4.46,4.52,4.56,4.58,4.62,4.66,4.68,4.66,4.66,4.64,4.62,4.64
LOXLEY
ลง
1.55,1.55,1.55,1.53,1.54,1.57,1.67,1.70,1.71,1.66,1.51,1.49,1.49,1.42,1.44,1.43,1.41,1.35,1.36,1.38,1.39,1.40,1.39,1.39,1.36,1.37,1.37,1.37,1.37,1.35,1.35,1.36,1.37,1.36,1.36,1.37,1.35,1.36,1.35,1.37,1.36,1.36,1.35,1.36,1.38,1.38,1.35,1.35,1.32,1.34,1.34,1.34,1.36,1.34,1.33,1.36,1.34,1.33,1.31,1.31
LPH
ซึมขึ้น
4.86,4.88,4.84,4.88,4.86,4.88,4.90,4.90,4.90,4.88,4.90,4.88,4.90,4.90,4.88,4.84,4.84,4.84,4.86,4.88,4.82,4.82,4.82,4.90,4.86,4.88,4.88,4.88,4.88,4.88,4.88,4.88,4.90,4.86,4.80,4.84,4.84,4.84,4.82,4.82,4.82,4.82,4.82,4.82,4.84,4.86,4.80,4.78,4.76,4.80,4.80,4.80,4.82,4.90,4.90,4.90,4.88,4.88,4.88,4.88
LPN ⇧
ซึมขึ้น
4.66,4.66,4.70,4.74,4.94,4.88,5.05,4.80,4.78,4.76,4.78,4.76,4.72,4.54,4.60,4.62,4.56,4.58,4.58,4.68,4.78,4.74,4.58,4.60,4.60,4.64,4.62,4.62,4.52,4.46,4.40,4.44,4.42,4.32,4.36,4.32,4.38,4.30,4.36,4.34,4.34,4.40,4.34,4.38,4.68,4.84,4.58,4.76,4.70,4.74,4.76,5.05,4.90,4.92,5.00,4.92,4.88,4.78,4.76,4.78
MACO ⇧
Sideway
1.48,1.42,1.43,1.31,1.19,1.23,1.26,1.29,1.29,1.31,1.30,1.30,1.29,1.28,1.27,1.32,1.33,1.31,1.32,1.35,1.38,1.36,1.38,1.39,1.39,1.41,1.39,1.39,1.38,1.37,1.39,1.41,1.40,1.38,1.41,1.40,1.42,1.44,1.42,1.41,1.40,1.40,1.42,1.43,1.42,1.43,1.42,1.41,1.38,1.44,1.45,1.46,1.46,1.44,1.45,1.44,1.46,1.42,1.41,1.42
MC ⇧
ขึ้น
6.65,6.60,6.60,6.50,6.30,6.00,5.85,6.00,6.15,6.50,6.40,6.15,6.20,6.20,6.25,6.25,6.50,6.70,6.95,7.35,7.50,7.50,7.30,7.30,7.20,7.10,7.05,7.05,7.20,7.45,7.35,7.25,7.50,7.45,7.55,7.35,7.45,7.45,7.30,7.25,7.20,7.20,7.30,7.35,7.75,7.85,7.65,7.80,7.65,8.05,7.95,8.50,8.40,8.65,8.95,9.20,9.20,9.05,9.05,9.10
MCS
Sideway
9.20,9.05,9.00,9.00,9.10,9.70,9.65,9.95,9.95,9.90,10.00,9.95,9.95,9.80,10.00,10.00,9.90,9.85,9.90,9.90,9.85,9.90,9.65,9.80,9.35,9.45,9.55,9.55,9.60,9.40,9.35,9.60,9.65,9.50,9.45,9.45,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.55,9.55,9.55,9.95,9.85,9.60,9.75,9.55,9.70,9.95,9.85,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.00,9.90,9.90
MK
ซึมลง
3.04,3.06,3.06,3.04,3.08,3.10,3.10,3.08,3.08,3.08,3.08,3.10,3.12,3.04,3.04,3.06,3.06,3.04,3.00,3.00,3.02,3.02,3.02,3.04,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.02,3.04,3.06,3.06,3.04,3.04,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.06,3.10,3.04,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.10,3.06,3.06,3.06,3.04,3.04
MONO ⇧
ลง
1.42,1.41,1.42,1.38,1.41,1.47,1.49,1.50,1.43,1.34,1.40,1.35,1.33,1.32,1.25,1.26,1.26,1.22,1.23,1.24,1.22,1.22,1.20,1.18,1.15,1.24,1.21,1.21,1.24,1.22,1.18,1.18,1.18,1.16,1.14,1.15,1.15,1.15,1.13,1.12,1.12,1.13,1.12,1.13,1.12,1.12,1.10,1.10,1.04,1.06,1.06,1.05,1.10,1.10,1.08,1.08,1.06,1.00,0.96,0.97
NER ⇧
ขึ้น
2.42,2.44,2.46,2.46,2.46,2.54,2.54,2.54,2.60,2.56,2.56,2.54,2.50,2.50,2.46,2.44,2.50,2.46,2.50,2.58,2.62,2.58,2.54,2.58,2.54,2.54,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.62,2.68,2.66,2.62,2.76,2.76,2.76,2.78,2.78,2.78,2.76,2.78,2.80,2.80,2.70,2.54,2.62,2.58,2.66,2.70,2.70,2.72,2.74,2.80,2.78,2.76,2.78,2.80,2.88
NNCL
Sideway
2.04,2.04,2.04,2.06,2.06,2.10,2.08,2.10,2.08,2.06,2.06,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06,2.06,2.02,2.10,2.10,2.10,2.12,2.08,2.12,2.10,2.12,2.10,2.10,2.08,2.08,2.10,2.10,2.10,2.10,2.10,2.10,2.12,2.10,2.12,2.14,2.14,2.16,2.14,2.18,2.20,2.16,2.14,2.16,2.10,2.12,2.14,2.16,2.16,2.18,2.18,2.18,2.20,2.16,2.18,2.18
NOBLE ⇩
ซึมขึ้น
18.60,18.80,18.90,18.80,19.00,18.90,19.20,19.60,19.70,19.50,19.90,19.80,19.30,19.00,18.70,18.50,18.30,18.00,17.70,18.00,17.80,17.80,17.60,17.50,16.50,16.70,16.20,16.20,15.50,15.00,15.00,15.60,16.70,16.70,16.30,16.60,16.60,16.50,16.30,16.10,16.00,16.10,16.20,16.40,16.30,16.40,15.60,16.00,15.70,16.00,16.00,16.40,16.30,16.20,16.40,16.50,17.00,16.80,17.00,16.90
NUSA ⇩
Sideway
0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.33,0.33,0.32,0.32,0.33,0.31,0.32,0.32,0.31,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.32,0.32,0.34,0.36,0.37,0.38,0.43,0.44,0.44,0.45,0.46,0.49,0.44,0.47,0.50,0.50,0.47,0.49,0.49,0.49,0.50,0.51,0.51,0.53,0.58,0.57,0.53,0.52
NYT ⇩
Sideway
4.02,3.96,3.98,3.94,3.98,4.00,4.04,4.14,4.10,4.04,4.04,4.04,4.00,3.86,3.90,3.88,3.88,3.92,3.94,3.92,3.98,3.98,3.96,4.04,4.00,4.10,4.06,4.06,4.02,4.00,3.94,3.98,3.96,3.96,3.88,3.88,3.84,3.82,3.84,3.82,3.84,3.82,3.84,3.86,3.86,3.88,3.88,3.90,3.82,3.86,3.82,3.82,3.84,3.84,3.82,3.80,3.78,3.86,3.92,3.82
PF ⇧
Sideway
0.81,0.80,0.79,0.77,0.78,0.78,0.78,0.79,0.80,0.79,0.81,0.80,0.78,0.78,0.79,0.81,0.80,0.78,0.80,0.79,0.82,0.83,0.81,0.83,0.81,0.82,0.81,0.81,0.82,0.81,0.80,0.80,0.80,0.78,0.79,0.78,0.80,0.80,0.79,0.80,0.81,0.81,0.81,0.81,0.82,0.82,0.79,0.82,0.82,0.82,0.84,0.85,0.87,0.84,0.83,0.83,0.82,0.79,0.78,0.79
PM
ลง
8.80,8.80,8.85,8.80,8.80,8.75,8.75,8.05,7.80,7.75,7.70,7.75,7.70,7.75,7.70,7.60,7.80,7.75,8.15,7.85,8.00,7.85,7.85,7.80,7.85,7.85,7.85,7.85,7.80,7.85,7.85,7.75,7.75,7.80,7.80,7.75,7.75,7.80,7.80,7.80,7.80,7.80,7.80,7.80,7.75,7.75,7.75,7.70,7.65,7.60,7.65,7.65,7.75,7.75,7.65,7.60,7.60,7.45,7.00,7.00
PR9 ⇩
ซึมลง
8.40,8.40,8.35,8.35,8.45,8.45,8.60,9.10,9.10,9.10,9.20,9.10,9.05,8.75,8.80,8.75,8.65,8.60,8.70,8.70,8.65,8.70,8.65,8.60,8.60,8.50,8.55,8.55,8.50,8.35,8.35,8.35,8.40,8.35,8.30,8.30,8.10,8.10,8.00,8.00,8.00,7.90,7.90,7.85,8.20,8.30,8.15,8.35,8.15,8.20,8.20,8.25,8.20,8.10,8.10,8.05,8.00,8.05,8.05,8.00
PREB ⇧
ซึมลง
8.65,8.70,8.70,8.80,8.75,8.70,8.70,8.75,8.70,8.70,8.70,8.65,8.75,8.80,8.80,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.70,8.65,8.50,8.45,8.50,8.55,8.55,8.55,8.55,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.65,8.55,8.65,8.65,8.65,8.70,8.80,8.85,8.75,8.80,8.75,8.70,8.60,8.65,8.65,8.55,8.45,8.50,8.55,8.50,8.55,8.45,8.50,8.55
PTL
ลง
13.70,14.00,13.70,13.60,13.60,13.90,13.90,14.10,14.00,14.00,14.90,14.80,14.60,14.40,14.60,14.90,14.80,14.80,14.60,14.40,14.10,14.20,14.40,14.30,14.20,14.10,14.40,14.40,14.20,14.20,14.10,14.20,14.30,14.30,14.20,14.40,14.50,14.50,14.30,14.30,14.40,14.50,14.60,14.50,14.60,14.50,14.20,14.20,13.90,14.20,14.10,14.20,14.10,14.10,14.10,14.10,14.20,14.00,14.00,14.00
PYLON ⇩
Sideway
4.98,4.98,5.00,4.98,5.00,5.05,5.05,5.15,5.15,5.05,5.00,5.00,5.05,5.00,5.00,5.05,4.98,4.94,4.94,4.94,4.88,4.84,4.86,4.82,4.78,4.78,4.74,4.74,4.76,4.74,4.70,4.70,4.66,4.66,4.62,4.62,4.70,4.70,4.70,4.72,4.70,4.72,4.72,4.72,4.78,4.80,4.76,4.78,4.68,4.76,4.82,5.10,5.05,5.10,5.40,5.30,5.20,5.20,5.10,4.88
RJH ⇧
Sideway
25.50,25.25,25.50,25.50,25.50,24.90,24.70,25.25,25.00,25.00,25.25,24.90,24.80,24.60,24.20,24.20,24.20,24.20,24.30,24.50,24.70,24.80,24.90,24.90,24.90,24.70,24.60,24.60,24.80,25.25,26.25,26.00,26.25,25.75,26.00,25.25,25.75,26.00,26.00,26.00,25.50,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,24.40,24.80,24.60,24.30,24.40,24.40,24.70,24.70,24.80,24.80,24.70,24.50,24.30,24.70
RML
ลง
1.05,1.05,1.06,1.04,1.05,1.05,1.07,1.07,1.07,1.07,1.05,1.05,1.06,1.04,1.04,1.05,1.05,1.04,1.05,1.05,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.01,1.01,1.02,1.03,1.03,1.01,1.03,1.03,1.04,1.02,1.04,1.03,1.03,1.01,1.02,1.00,1.00,1.00,0.98,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.91,0.91
ROJNA ⇩
Sideway
6.05,6.05,6.05,5.95,6.00,6.00,5.95,6.20,6.20,6.05,6.05,6.05,6.15,6.35,6.30,6.35,6.20,6.25,6.20,6.20,6.00,6.05,6.05,5.95,5.55,5.50,5.40,5.40,5.20,5.05,5.05,5.10,5.25,5.15,5.15,5.15,5.20,5.15,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.10,5.20,5.15,5.00,5.15,5.00,5.10,5.20,5.20,5.40,5.40,5.50,5.45,5.35,5.30,5.20,5.15
SAMART ⇧
ขึ้น
7.40,7.50,7.45,7.40,7.30,7.40,7.45,7.50,7.40,7.35,7.35,7.05,6.55,6.70,6.70,6.50,6.60,6.60,6.80,7.25,7.45,7.35,7.25,7.10,6.80,6.80,6.85,6.85,6.85,6.90,6.85,6.90,6.90,6.90,6.80,6.65,6.80,6.80,6.85,6.80,6.85,6.80,6.80,6.80,6.85,6.95,6.65,6.70,6.65,6.70,6.60,6.70,6.80,6.70,7.00,7.10,7.40,7.60,7.75,7.85
SAPPE ⇧
Sideway
24.70,24.20,23.60,23.90,24.20,24.00,24.00,24.10,23.60,23.60,23.80,23.50,22.80,23.00,22.50,22.50,22.00,22.30,22.50,22.30,22.40,22.50,22.70,22.30,22.40,22.20,21.90,21.90,21.60,20.80,20.20,20.40,20.70,20.10,20.30,20.40,20.50,20.60,20.40,20.40,20.00,19.80,19.70,19.90,19.10,19.30,19.20,19.10,18.20,18.60,18.70,19.10,20.80,20.40,20.50,21.00,20.60,20.00,19.60,19.80
SAT ⇧
ลง
15.70,15.70,15.80,15.70,15.60,16.10,16.20,16.10,16.80,16.60,16.90,16.80,16.60,16.60,16.70,16.70,16.30,16.00,15.70,15.80,16.10,16.00,15.90,15.80,15.70,15.50,15.60,15.60,15.50,15.60,15.40,15.50,15.60,15.60,15.50,15.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,15.20,15.50,15.60,15.70,15.80,15.40,15.50,15.20,15.50,15.10,15.20,15.20,15.20,14.70,14.60,14.00,13.50,13.10,13.60
SC ⇩
Sideway
2.32,2.28,2.30,2.26,2.28,2.28,2.30,2.30,2.34,2.30,2.38,2.34,2.32,2.32,2.34,2.34,2.32,2.28,2.30,2.30,2.32,2.30,2.32,2.32,2.32,2.32,2.34,2.34,2.28,2.28,2.28,2.26,2.26,2.20,2.16,2.16,2.16,2.16,2.18,2.20,2.20,2.24,2.26,2.26,2.34,2.32,2.28,2.34,2.30,2.32,2.34,2.36,2.36,2.36,2.36,2.34,2.36,2.30,2.28,2.26
SCN
ซึมลง
2.10,2.18,2.18,2.20,2.24,2.28,2.20,2.20,2.28,2.18,2.18,2.08,2.10,2.04,2.14,2.26,2.22,2.26,2.26,2.32,2.30,2.18,2.26,2.30,2.28,2.26,2.18,2.18,2.06,2.08,2.10,2.10,2.08,2.10,2.06,2.04,2.06,2.06,2.04,2.08,2.04,2.20,2.18,2.16,2.10,2.06,2.04,2.06,2.04,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.02,1.99,2.00,1.99,1.98,1.98
SEAFCO
ซึมขึ้น
6.45,6.45,6.40,6.35,6.45,6.55,6.50,6.70,6.70,6.50,6.45,6.35,6.35,6.15,6.00,6.20,5.95,5.90,6.05,6.10,6.25,6.20,6.05,6.05,5.90,5.90,5.85,5.85,5.60,5.40,5.35,5.55,5.55,5.40,5.25,5.35,5.70,5.95,5.85,5.85,5.85,5.90,5.95,6.00,6.25,6.35,6.05,6.25,5.95,6.15,6.15,6.60,6.50,6.50,6.70,6.65,6.40,6.35,6.15,6.15
SENA ⇩
ซึมลง
3.06,3.10,3.14,3.08,3.08,3.06,3.08,3.08,3.08,3.02,3.04,3.04,3.02,2.96,2.98,2.98,2.96,2.94,2.94,2.96,2.92,2.92,2.90,2.92,2.86,2.84,2.86,2.86,2.78,2.78,2.80,2.80,2.78,2.76,2.68,2.64,2.66,2.68,2.64,2.66,2.64,2.68,2.68,2.70,2.84,2.78,2.72,2.76,2.70,2.74,2.78,2.80,2.80,2.78,2.78,2.78,2.80,2.78,2.72,2.68
SF
Sideway
5.55,5.45,5.55,5.50,5.65,5.65,5.70,5.70,5.70,5.60,5.60,5.65,5.65,5.65,5.65,5.60,5.60,5.40,5.45,5.50,5.60,5.50,5.40,5.35,5.30,5.30,5.35,5.35,5.25,5.15,5.20,5.25,5.30,5.25,5.20,5.50,5.50,5.65,5.60,5.75,5.85,5.75,5.75,5.30,5.60,5.75,5.60,5.70,5.45,5.50,5.50,5.55,5.60,5.55,5.60,5.50,5.60,5.60,5.50,5.50
SIS ⇩
ซึมขึ้น
8.50,8.55,8.50,8.45,8.45,8.50,8.55,8.60,8.55,8.55,8.60,8.75,8.70,8.65,8.45,8.55,8.45,8.35,8.40,8.40,8.40,8.65,8.50,8.40,8.25,8.20,8.30,8.30,8.00,7.65,7.30,7.40,7.45,7.30,7.30,7.50,7.60,7.60,7.40,7.45,7.30,7.50,7.50,7.55,7.70,7.70,7.60,7.45,7.40,7.55,7.60,7.70,7.75,8.05,8.20,8.25,8.25,8.20,8.20,8.10
SISB
ขึ้น
8.55,8.60,8.90,8.70,8.85,9.10,8.95,9.05,8.95,8.95,9.05,8.85,9.00,8.80,8.95,8.90,9.00,9.00,9.30,9.65,9.60,9.55,9.35,9.35,9.25,9.10,9.10,9.10,8.95,8.80,8.80,8.95,9.30,9.00,8.85,9.10,9.10,9.00,9.00,9.20,9.15,9.30,9.25,9.60,9.60,9.60,9.30,9.50,9.25,9.40,9.35,9.10,9.35,9.50,9.55,9.80,9.85,9.75,9.75,9.75
SNC
ซึมลง
13.00,13.00,13.10,13.10,10.90,11.70,11.60,11.50,11.60,11.40,11.30,11.20,11.10,11.20,11.30,11.20,11.20,11.10,11.10,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,10.70,10.70,10.40,10.50,10.10,10.20,10.20,10.10,10.10,10.00,10.10,10.20,10.10,10.10,9.90,9.90,9.90,10.00,10.00,10.00,9.90,10.00,9.85,9.95,9.90,9.95,9.95,9.95,9.90,9.90,9.85,9.80,9.70,9.70
SSP ⇧
Sideway
7.55,7.55,7.50,7.55,7.80,7.90,7.85,7.80,7.80,7.90,7.80,7.75,7.65,7.55,7.55,7.75,7.65,7.60,7.70,7.60,7.50,7.50,7.50,7.50,7.40,7.40,7.40,7.40,7.45,7.35,7.30,7.45,7.40,7.30,7.20,7.30,7.35,7.25,7.30,7.30,7.25,7.25,7.35,7.35,7.30,7.35,7.20,7.25,7.20,7.25,7.25,7.50,7.40,7.40,7.35,7.35,7.35,7.15,7.20,7.25
STPI ⇧
Sideway
6.20,6.05,5.90,5.75,5.90,5.80,5.95,6.15,6.50,6.50,6.65,6.20,6.30,6.35,6.35,6.60,6.50,6.90,6.85,7.15,7.00,6.95,6.85,6.75,6.55,6.65,6.55,6.55,6.65,6.20,6.15,6.30,6.45,6.40,6.25,6.35,6.65,6.70,6.70,6.80,6.70,6.70,6.75,6.75,6.80,6.85,6.40,6.65,6.25,6.45,6.55,6.70,6.60,6.70,6.95,6.95,6.80,6.60,6.50,6.55
SUSCO
Sideway
2.76,2.78,2.78,2.76,2.78,2.80,2.82,2.94,2.94,2.92,2.94,2.98,2.92,2.86,2.96,2.94,2.96,2.90,2.92,2.96,2.96,2.92,2.94,2.90,2.90,2.88,2.86,2.86,2.94,2.78,2.84,2.88,2.88,2.90,2.86,2.80,2.82,2.82,2.78,2.78,2.80,2.84,2.80,2.80,2.86,2.90,2.94,2.94,2.80,2.78,2.78,2.78,2.76,2.80,2.82,2.80,2.80,2.78,2.80,2.80
SVI ⇧
ซึมลง
4.56,4.54,4.54,4.60,4.94,4.90,4.86,5.15,5.20,5.35,5.20,5.15,5.10,4.98,4.92,4.94,4.92,4.96,4.96,4.94,4.96,4.96,4.96,5.05,5.00,5.05,5.10,5.10,5.20,5.70,5.55,5.45,5.35,5.25,5.60,5.60,3.78,3.66,3.52,3.42,3.46,3.50,3.56,3.60,3.54,3.50,3.46,3.46,3.36,3.42,3.50,3.48,3.50,3.46,3.30,3.34,3.28,3.28,3.28,3.34
SYNEX ⇩
ซึมลง
6.50,6.70,7.25,7.15,7.40,7.90,7.85,7.90,7.90,7.70,7.45,7.30,7.10,6.90,6.90,7.05,6.95,6.75,6.75,7.10,7.10,6.95,6.95,6.95,6.95,7.00,7.00,7.00,7.00,6.85,6.90,6.95,7.00,7.40,7.45,7.40,7.60,7.80,7.85,7.50,7.55,7.55,7.55,7.50,7.40,7.45,7.30,7.35,7.20,7.35,7.35,7.30,7.35,7.30,7.25,7.15,7.10,7.00,7.00,6.95
SYNTEC ⇧
ขึ้น
1.75,1.67,1.69,1.69,1.71,1.71,1.73,1.80,1.87,1.87,1.90,1.95,1.91,1.87,1.89,1.88,1.88,1.87,1.87,1.89,1.89,1.92,1.93,1.92,1.88,1.85,1.85,1.85,1.83,1.78,1.74,1.75,1.76,1.75,1.74,1.72,1.78,1.78,1.78,1.77,1.80,1.86,1.86,1.88,1.88,1.90,1.83,1.86,1.82,1.89,1.91,2.02,2.02,2.00,2.06,2.20,2.14,2.06,2.04,2.08
THCOM ⇧
Sideway
4.30,4.42,4.42,4.40,4.40,4.30,4.32,4.28,4.24,4.20,4.24,4.22,4.14,4.12,4.06,4.08,4.08,3.98,3.96,3.96,4.00,4.06,4.10,4.00,3.92,3.90,3.84,3.84,3.84,3.86,3.82,3.82,3.82,3.74,3.70,3.74,3.82,3.82,3.84,3.84,3.84,3.78,3.76,3.86,3.98,4.02,4.04,4.08,3.94,3.98,3.92,3.90,3.92,3.98,3.96,4.06,3.90,3.96,3.92,3.94
THRE
ซึมขึ้น
0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.57,0.58,0.59,0.63,0.65,0.71,0.71,0.69,0.64,0.64,0.66,0.65,0.63,0.64,0.63,0.63,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.62,0.62,0.62,0.63,0.62,0.63,0.62,0.63,0.62,0.62,0.63,0.63,0.62,0.62,0.62,0.63,0.64,0.65,0.65,0.64,0.62,0.63,0.62,0.63,0.62,0.61,0.62,0.67,0.71,0.69,0.66,0.65,0.66,0.66
THREL ⇧
Sideway
3.50,3.50,3.52,3.50,3.50,3.50,3.54,3.52,3.70,3.70,3.78,3.80,3.78,3.76,3.76,3.76,3.64,3.58,3.64,3.58,3.60,3.60,3.60,3.60,3.58,3.60,3.60,3.60,3.60,3.54,3.52,3.52,3.56,3.56,3.52,3.52,3.56,3.56,3.58,3.54,3.54,3.56,3.58,3.62,3.66,3.66,3.60,3.60,3.54,3.58,3.60,3.60,3.64,3.62,3.70,3.72,3.70,3.64,3.62,3.64
TIP
ซึมขึ้น
23.20,23.40,23.30,23.40,23.30,23.30,23.50,23.50,23.50,23.40,23.80,23.90,23.80,23.70,24.10,24.20,24.20,24.10,24.10,24.20,24.10,24.10,24.20,24.10,23.80,23.90,23.90,23.90,23.90,23.50,23.40,23.60,23.60,23.70,23.70,23.70,23.90,24.00,23.90,24.10,24.00,24.10,24.10,24.20,24.30,24.40,24.30,24.30,24.20,24.40,24.40,24.30,24.50,24.50,24.50,24.70,24.60,24.50,24.60,24.60
TIPCO ⇩
ซึมลง
7.50,7.65,7.60,7.75,7.85,7.80,7.80,8.10,8.10,7.95,8.10,7.90,7.95,7.85,7.75,7.90,7.70,7.65,7.80,7.90,7.85,7.95,7.85,7.85,7.75,7.80,7.70,7.70,7.70,7.60,7.65,7.65,7.65,7.55,7.45,7.55,7.55,7.60,7.60,7.45,7.45,7.50,7.55,7.65,7.70,7.65,7.35,7.40,7.05,7.35,7.40,7.45,7.40,7.50,7.60,7.55,7.50,7.50,7.45,7.40
TKS
Sideway
6.95,7.00,7.15,7.25,7.10,7.05,7.10,7.15,6.85,6.65,6.70,6.70,6.55,6.50,6.50,6.50,6.25,6.30,6.35,6.40,6.45,6.40,6.45,6.45,6.45,6.45,6.45,6.45,6.45,6.40,6.35,6.35,6.40,6.35,6.20,6.30,6.35,6.45,6.50,6.50,6.50,6.50,6.40,6.45,6.50,6.45,6.40,6.40,6.25,6.25,6.30,6.30,6.35,6.50,6.45,6.45,6.50,6.40,6.35,6.35
TSE ⇧
ขึ้น
2.48,2.50,2.50,2.48,2.50,2.52,2.54,2.56,2.60,2.64,2.64,2.78,2.86,2.88,2.72,2.74,2.76,2.72,2.72,2.74,2.74,2.74,2.70,2.70,2.72,2.74,2.84,2.84,2.90,2.92,2.94,2.96,2.98,3.02,3.06,3.06,3.06,3.08,3.16,2.92,2.98,2.92,2.94,2.94,2.94,2.96,2.92,2.94,2.80,2.82,2.86,2.92,2.96,2.96,2.94,2.96,2.96,3.06,3.10,3.16
TTA ⇩
ลง
4.44,4.50,4.42,4.40,4.46,4.40,4.48,4.48,4.44,4.40,4.36,4.40,4.30,4.40,4.40,4.36,4.32,4.28,4.30,4.40,4.42,4.44,4.38,4.38,4.30,4.34,4.34,4.34,4.26,4.28,4.26,4.30,4.36,4.30,4.28,4.28,4.28,4.24,4.26,4.30,4.36,4.38,4.34,4.44,4.50,4.42,4.24,4.18,4.02,4.08,4.08,4.10,4.14,4.14,4.16,4.20,4.14,4.08,3.96,3.92
TTCL
ซึมลง
6.85,6.95,6.90,6.90,7.00,7.00,7.30,7.45,7.35,7.30,7.25,7.20,6.40,6.10,6.15,6.05,6.05,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.90,5.85,5.75,5.65,5.70,5.70,5.70,5.65,5.40,5.30,5.35,5.25,5.25,5.30,5.40,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.40,5.45,5.15,4.92,4.82,4.86,4.90,5.05,5.20,5.10,5.10,5.10,5.00,5.05,5.00,5.00
U ⇩
ซึมลง
1.90,1.88,1.91,1.89,1.88,1.89,1.91,1.96,2.02,1.98,1.97,1.93,1.89,1.88,1.86,1.87,1.86,1.87,1.87,1.88,1.91,1.89,1.90,1.92,1.89,1.89,1.90,1.90,1.87,1.85,1.86,1.88,1.85,1.83,1.84,1.80,1.78,1.72,1.66,1.64,1.66,1.66,1.70,1.71,1.74,1.78,1.71,1.72,1.65,1.68,1.71,1.74,1.71,1.76,1.75,1.75,1.71,1.67,1.66,1.65
UNIQ
Sideway
8.90,8.55,8.80,8.65,8.60,8.45,8.50,8.65,8.60,8.50,8.40,7.85,7.75,7.25,7.55,8.05,7.80,7.75,7.85,7.75,7.95,7.85,7.80,7.80,7.70,7.75,7.70,7.70,7.50,7.45,7.25,7.35,7.35,7.30,7.30,7.25,7.35,7.30,7.20,7.10,7.10,7.10,7.20,7.20,7.40,7.50,7.20,7.40,7.20,7.45,7.35,7.80,7.70,7.65,8.00,7.90,7.80,7.60,7.45,7.45
UTP ⇩
Sideway
9.75,9.75,9.80,9.80,9.85,9.90,9.95,9.95,9.95,9.85,9.95,9.55,9.50,9.40,9.50,9.50,9.40,9.40,9.45,9.65,9.80,10.10,10.10,9.95,9.90,9.70,9.65,9.65,9.70,9.80,9.75,9.70,9.70,9.55,9.50,9.55,9.55,9.50,9.45,9.45,9.45,9.50,9.55,9.50,9.70,9.65,9.45,9.55,9.40,9.55,9.50,9.50,9.50,9.50,9.60,9.70,9.60,9.75,9.75,9.60
UV ⇩
Sideway
5.40,5.35,5.40,5.15,5.30,5.65,5.50,5.75,5.65,5.55,5.55,5.55,5.45,5.40,5.50,5.75,5.75,5.65,5.80,6.05,5.95,6.00,6.15,6.30,6.25,6.35,6.30,6.30,6.30,6.20,6.20,6.25,6.15,6.10,6.10,6.10,6.20,6.20,6.15,6.15,6.15,6.20,6.30,6.45,6.55,6.60,6.40,6.50,6.30,6.40,6.50,6.45,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.45,6.45,6.35
VIH ⇧
ซึมขึ้น
5.10,5.15,5.25,5.15,5.15,5.20,5.20,5.25,5.20,5.15,5.85,6.05,5.95,5.95,6.15,6.15,6.00,6.05,6.05,6.10,6.10,5.95,6.35,6.30,6.35,6.30,6.30,6.30,6.25,6.25,6.30,6.35,6.30,6.30,6.20,6.00,6.15,6.20,6.10,6.05,6.10,6.10,6.05,6.20,6.15,6.25,6.00,6.05,5.85,6.00,6.00,5.80,5.85,6.20,6.20,6.25,6.20,6.25,6.35,6.40
WORK ⇧
Sideway
18.60,18.80,19.30,19.20,19.50,20.20,20.00,20.50,20.20,19.70,20.20,18.10,15.90,15.00,14.70,15.10,14.10,14.20,14.40,14.50,14.70,14.60,14.40,14.40,13.80,13.90,14.00,14.00,13.90,13.20,13.10,13.40,13.80,13.50,13.50,13.70,13.70,13.80,13.60,13.40,13.60,13.90,14.10,14.00,14.60,14.10,13.50,13.60,13.20,13.50,13.60,13.90,14.00,13.80,14.00,14.30,13.60,13.30,13.30,13.40