MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SRICHA ⇩
ซึมลง
15.60,15.90,15.60,15.60,15.40,15.80,15.40,15.10,14.60,14.50,14.60,14.80,14.60,14.40,14.40,14.30,15.00,14.90,15.10,15.30,16.20,20.30,19.80,21.20,22.70,23.00,22.30,22.80,22.60,25.00,23.00,23.60,23.00,21.70,20.80,20.50,21.70,21.40,21.00,21.30,21.10,20.50,21.30,20.80,20.50,21.20,21.00,22.00,21.90,22.20,21.70,21.40,20.90,21.10,21.20,21.30,20.90,20.60,20.00,19.90
APP
ลง
3.30,3.32,3.42,3.40,4.00,3.90,3.76,3.78,3.58,3.68,3.74,3.66,3.66,3.66,3.66,3.62,3.62,3.70,3.68,3.64,3.64,3.66,3.68,3.70,3.66,3.68,4.04,4.02,3.94,3.92,3.82,3.90,3.90,3.86,3.72,3.72,3.68,3.76,3.76,3.78,3.78,3.76,3.70,3.68,3.48,3.38,3.32,3.44,3.50,3.54,3.50,3.48,3.40,3.40,3.46,3.40,3.32,3.30,3.30,3.30
AMATAV ⇧
ลง
6.10,6.25,6.25,6.40,6.60,6.50,6.50,6.50,6.70,7.05,7.05,6.80,6.75,6.80,6.55,6.75,6.80,6.85,7.05,7.30,7.40,7.90,7.90,7.70,7.75,7.70,7.80,7.75,7.65,7.60,7.60,7.65,7.45,7.45,7.30,7.55,7.35,7.40,7.60,7.65,7.55,7.55,7.45,7.35,7.20,7.25,7.15,7.20,7.15,7.25,7.25,7.15,7.20,7.25,7.35,7.25,7.15,7.25,7.05,7.10
PSTC ⇧
Sideway
1.87,1.88,1.87,1.92,1.87,1.83,1.77,1.85,1.84,1.90,2.16,2.04,2.02,2.24,2.18,2.26,2.20,2.24,2.16,2.12,2.14,2.16,2.20,2.20,2.16,2.18,2.46,2.40,2.66,2.60,2.62,2.78,2.82,2.84,2.82,2.68,2.66,2.68,2.60,2.60,2.48,2.54,2.56,2.48,2.26,2.32,2.30,2.46,2.50,2.46,2.44,2.38,2.30,2.28,2.34,2.32,2.26,2.28,2.30,2.54
SGP
Sideway
11.00,12.10,11.80,11.80,12.00,11.90,11.80,12.20,12.40,12.10,11.80,11.50,11.30,11.20,11.30,11.70,11.50,11.50,11.60,11.80,11.90,12.00,11.80,11.90,11.80,12.30,12.80,13.00,12.60,12.60,12.00,11.60,11.60,11.60,11.40,11.40,11.50,11.20,11.50,11.50,11.40,11.40,11.40,11.20,10.80,10.80,10.50,10.90,10.90,11.00,10.90,10.80,10.50,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80
KKC ⇩
ซึมขึ้น
1.01,1.06,1.23,1.38,1.33,1.28,1.24,1.24,1.23,1.32,1.26,1.25,1.20,1.17,1.20,1.19,1.20,1.19,1.20,1.23,1.26,1.29,1.28,1.26,1.25,1.23,1.20,1.22,1.24,1.21,1.19,1.20,1.20,1.19,1.15,1.12,1.11,1.13,1.13,1.14,1.14,1.14,1.15,1.14,1.10,1.09,1.07,1.09,1.10,1.12,1.18,1.35,1.46,1.47,1.45,1.49,1.67,1.59,1.37,1.25
K ⇩
ลง
1.49,1.43,1.44,1.54,1.55,1.49,1.38,1.33,1.26,1.27,1.38,1.39,1.33,1.38,1.38,1.38,1.48,1.53,1.51,1.60,1.60,1.59,1.53,1.54,1.53,1.54,1.51,1.48,1.46,1.40,1.36,1.35,1.52,1.51,1.47,1.47,1.42,1.55,1.52,1.53,1.48,1.46,1.50,1.47,1.37,1.36,1.36,1.40,1.39,1.40,1.40,1.37,1.35,1.35,1.37,1.37,1.35,1.28,1.26,1.19
ORI ⇧
Sideway
9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45,8.60,8.80,9.20,9.10,9.25,9.10,9.05,8.90,9.20,9.20,9.15,9.20,9.15,9.10,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.20,9.30,9.20,9.25,9.00,8.95,8.80,8.80,9.00,8.85,8.80,8.90,9.05,8.90,8.75,8.70,8.60,8.45,8.45,8.25,8.45,8.40,8.70,9.00,8.80,8.65,8.70,8.70,8.50,8.50,8.55,8.65,8.80
MTI ⇩
ลง
82.75,82.75,83.25,83.00,83.25,83.75,87.25,86.50,90.00,88.00,87.25,86.50,86.50,91.25,91.00,89.75,90.00,91.25,91.25,91.50,91.50,91.25,90.75,91.00,91.25,91.50,91.00,91.50,92.00,93.00,93.25,92.00,91.75,92.00,91.00,91.00,90.25,90.00,90.00,90.50,92.00,90.25,91.25,90.50,90.25,90.50,90.75,91.50,92.25,92.25,90.50,90.25,89.25,87.25,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75
SISB ⇩
ลง
9.70,9.80,9.75,10.10,9.90,9.95,9.70,9.55,9.50,9.70,9.65,9.65,9.55,9.55,9.55,9.60,9.55,9.50,9.75,9.75,9.75,9.70,9.80,9.80,9.85,9.70,9.75,9.75,9.75,9.75,9.70,9.75,9.60,9.65,9.50,9.50,9.65,9.45,9.65,9.55,9.55,9.65,9.75,9.65,9.65,9.65,9.95,9.85,9.85,9.65,9.50,9.55,9.45,9.50,9.30,9.45,9.40,9.30,9.20,9.10
SVI ⇩
Sideway
4.96,4.92,4.98,4.94,4.86,4.88,4.74,4.72,4.66,4.76,4.76,4.76,4.74,4.92,4.90,4.92,5.00,5.10,5.10,5.05,5.00,4.94,4.94,5.00,5.10,5.00,4.96,4.96,4.98,4.94,5.00,4.94,4.90,4.86,4.84,4.82,4.82,4.86,4.88,4.86,4.82,4.80,4.84,4.82,4.70,4.70,4.76,4.78,4.86,4.84,4.84,4.84,4.88,5.10,4.98,4.90,4.88,4.90,4.82,4.80
TACC
ลง
7.00,7.05,7.10,6.95,7.10,6.90,6.85,6.75,6.85,6.95,7.05,7.00,6.85,6.75,7.00,7.30,7.20,7.15,7.30,7.30,7.30,7.35,7.40,7.25,7.25,7.25,7.10,7.05,7.10,7.05,7.05,7.05,6.95,6.90,6.85,6.80,6.85,7.00,6.95,7.05,6.90,6.85,6.85,6.85,6.60,6.55,6.85,6.90,6.80,6.85,6.85,6.75,6.65,6.60,6.60,6.55,6.45,6.30,6.05,6.05
MAJOR ⇩
ลง
18.40,18.80,19.00,19.10,19.00,19.10,18.80,18.40,19.00,19.30,19.30,19.90,19.90,19.60,19.50,19.90,20.30,20.40,20.50,20.70,21.10,23.60,23.00,22.30,23.70,23.40,23.90,24.40,23.90,23.90,23.60,24.60,24.40,24.40,25.00,24.00,23.90,24.00,23.80,24.60,25.00,25.25,22.00,21.50,21.30,21.70,21.40,21.40,21.30,21.10,21.00,20.80,21.00,20.90,20.80,20.50,19.90,20.30,19.50,18.60
AYUD ⇧
Sideway
34.75,34.50,34.50,34.25,34.50,34.50,35.00,35.00,35.00,35.50,36.00,36.00,36.25,36.25,36.00,36.25,37.00,37.00,36.50,36.00,36.00,36.00,36.00,36.75,37.00,37.00,37.00,36.25,36.25,35.50,35.75,35.75,35.25,35.25,35.50,35.50,35.75,35.00,34.50,34.00,34.00,34.75,34.25,34.25,34.00,34.25,34.25,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.25,34.25,34.50,34.50,34.50,35.00,34.75,35.50
BSM ⇩
ซึมลง
0.48,0.48,0.46,0.46,0.45,0.46,0.41,0.41,0.39,0.42,0.44,0.47,0.46,0.44,0.47,0.45,0.45,0.44,0.45,0.45,0.43,0.44,0.43,0.43,0.46,0.49,0.47,0.46,0.45,0.45,0.44,0.43,0.43,0.43,0.42,0.43,0.44,0.45,0.44,0.44,0.45,0.43,0.43,0.43,0.40,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.38,0.39,0.39,0.41,0.41,0.41,0.41,0.39
NOVA ⇩
ลง
12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20,12.00,12.40,12.50,12.50,12.50,12.20,12.40,12.30,12.10,12.20,12.20,12.10,12.20,12.70,12.60,12.50,12.40,12.20,12.30,12.40,12.40,12.40,12.40,12.30,12.60,12.60,12.70,12.70,12.50,12.60,12.70,12.40,12.50,12.30,12.30,12.30,12.20,12.00,11.80,12.00,11.80,11.80,11.90,11.80,11.80,11.70,11.50,11.60,11.50,11.40,11.30,11.30,11.10
BTSGIF ⇩
ลง
5.10,5.10,5.15,5.15,5.10,5.05,5.00,5.00,4.96,4.94,4.94,4.92,4.88,4.86,4.86,4.88,4.94,5.00,5.00,5.05,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.96,4.96,4.98,5.00,4.98,5.00,4.98,4.94,4.94,4.92,4.84,4.74,4.64,4.62,4.64,4.70,4.70,4.64,4.62,4.58,4.58,4.60,4.60,4.56,4.48,4.38
SWC
Sideway
6.10,5.90,5.95,5.90,5.85,5.80,5.75,5.75,5.65,5.60,5.70,5.80,5.75,5.75,5.85,5.80,5.80,5.75,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.75,5.75,5.75,5.75,5.75,5.65,5.75,5.70,5.95,6.35,6.20,6.20,6.15,6.05,6.05,5.90,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,5.95,5.75,5.80,5.75,5.75,5.90,5.95,5.95,5.80,5.90,5.90,5.90,5.95,5.85,5.85,5.85
SETCLMV ⇧
ซึมลง
999.37,1010.21,1023.93,1025.15,1020.25,1013.45,999.17,1001.47,1011.85,1018.88,1015.48,1011.76,1008.86,1012.29,1016.65,1026.38,1027.01,1031.41,1044.08,1045.84,1041.71,1045.46,1043.93,1048.12,1045.46,1050.14,1050.44,1044.63,1049.93,1042.55,1039.86,1032.34,1032.70,1023.75,1022.17,1018.12,1016.29,1023.04,1019.51,1024.35,1020.14,1023.83,1032.32,1022.76,1003.05,1002.50,999.55,1015.65,1015.91,1013.11,1021.03,1012.16,1007.70,1007.86,1014.23,1009.65,1007.95,1007.70,996.68,1001.97
NBC ⇩
ลง
0.88,0.88,0.89,0.88,0.91,0.90,0.87,0.78,0.75,0.78,0.78,0.76,0.76,0.75,0.76,0.78,0.75,0.77,0.77,0.77,0.78,0.81,0.84,0.96,0.94,0.95,0.90,0.89,0.90,0.92,0.88,0.88,0.89,0.86,0.87,0.86,0.83,0.83,0.81,0.81,0.80,0.82,0.83,0.80,0.79,0.78,0.78,0.78,0.79,0.78,0.79,0.78,0.76,0.76,0.77,0.76,0.74,0.72,0.68,0.67
16
แนวโน้มขึ้น
ILINK ⇧
ขึ้น
5.85,6.45,6.90,6.95,6.90,7.05,6.70,6.10,6.05,6.20,6.40,6.35,6.35,6.30,6.90,6.95,6.95,6.90,7.00,7.00,7.50,7.05,7.10,7.20,6.80,6.80,6.45,6.20,6.40,6.55,6.55,6.50,6.60,6.80,6.90,6.80,6.55,6.65,6.75,6.85,6.90,6.75,7.25,7.00,6.40,6.40,6.50,7.00,6.95,7.10,7.40,7.20,6.60,6.55,6.85,7.10,6.90,7.05,7.35,7.80
LEO ⇧
ขึ้น
6.90,7.05,7.40,7.80,7.90,8.20,8.15,8.20,7.95,8.00,8.05,8.15,8.40,8.40,8.35,8.35,8.80,9.85,9.70,9.80,9.90,9.95,9.90,10.40,10.50,10.50,10.50,10.30,10.30,10.00,9.90,9.90,9.90,9.75,9.85,9.70,9.85,10.10,10.50,10.30,10.20,10.00,10.10,10.10,9.90,10.20,11.40,11.10,11.20,11.30,11.20,11.10,10.80,10.60,11.00,11.00,10.70,11.30,11.00,11.80
APURE ⇧
ขึ้น
4.62,4.68,4.90,4.68,4.66,4.68,4.60,4.50,4.14,4.08,4.24,4.26,4.30,4.32,4.32,4.32,4.30,4.34,4.42,4.44,4.72,4.70,4.60,4.52,4.60,4.52,4.52,4.46,4.44,4.42,4.38,4.30,4.40,4.30,4.28,4.30,4.26,4.26,4.52,4.40,4.26,4.24,4.26,4.20,4.24,4.20,4.26,4.64,4.68,4.62,5.00,5.65,6.20,6.25,7.00,7.45,8.15,7.80,7.80,9.10
BCPG ⇧
ขึ้น
14.00,14.10,14.00,14.00,14.20,13.90,13.60,13.70,13.60,13.80,13.90,13.80,13.80,13.70,13.80,14.30,14.00,14.00,14.40,14.30,14.20,14.00,14.00,14.00,14.10,14.20,14.10,14.10,14.00,14.00,14.00,13.70,13.60,13.40,13.30,13.20,13.20,13.30,13.20,13.20,14.00,14.60,14.50,14.20,14.00,13.70,13.60,13.70,14.00,14.10,14.40,14.10,14.00,13.90,14.50,14.40,14.90,14.70,14.60,15.10
JWD ⇧
ขึ้น
11.70,12.10,12.00,11.90,11.90,11.70,11.80,11.60,11.60,12.80,12.60,12.10,12.30,12.60,12.60,12.40,12.20,14.10,13.90,13.50,13.20,12.80,12.80,13.00,12.90,13.00,12.50,12.40,12.80,13.40,13.10,12.80,12.70,12.10,13.20,13.40,13.40,14.20,15.70,15.40,15.20,15.00,15.00,14.60,14.40,14.90,15.00,14.90,15.60,15.40,15.50,15.30,14.70,15.00,15.40,15.80,16.30,16.80,16.30,16.70
AHC ⇧
ขึ้น
13.80,14.10,14.00,13.70,13.80,13.50,13.30,13.60,13.40,13.40,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.40,13.50,13.50,13.80,13.60,13.60,13.80,13.60,13.80,13.80,13.70,13.70,13.40,13.40,13.40,13.60,13.50,13.50,13.40,13.70,13.70,13.80,13.90,13.70,13.80,13.80,13.80,14.00,14.00,14.20,14.30,14.60,14.70,14.40,14.50,14.20,14.20,14.30,14.20,14.10,14.70,15.00,16.30
CKP ⇧
ขึ้น
4.58,4.70,5.35,5.40,5.35,5.55,5.45,5.35,5.70,5.50,5.35,5.40,5.50,5.50,5.65,5.65,5.50,5.50,5.70,5.60,5.65,5.90,5.95,5.90,5.75,5.70,5.85,5.75,5.80,5.70,5.70,5.65,5.60,5.60,5.55,5.45,5.55,5.70,5.50,5.60,5.50,5.50,5.55,5.50,5.25,5.25,5.45,5.65,5.85,5.75,5.90,5.90,5.90,5.80,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,6.15
LPH ⇧
ขึ้น
5.15,5.20,5.25,5.35,5.30,5.20,4.94,5.05,5.05,5.00,5.15,5.20,5.15,5.15,5.15,5.15,5.10,5.20,5.15,5.15,5.10,5.15,5.15,5.30,5.30,5.35,5.25,5.15,5.25,5.30,5.25,5.20,5.25,5.25,5.15,5.35,5.45,5.45,5.50,5.50,5.45,5.80,5.70,5.65,5.80,6.45,5.95,5.90,6.10,6.10,6.05,6.10,6.05,5.85,6.10,6.05,6.15,6.30,6.45,6.90
TRT ⇧
ขึ้น
2.36,2.40,2.42,2.46,2.42,2.42,2.20,2.18,2.22,2.06,2.12,2.28,2.18,2.16,2.20,2.20,2.20,2.28,2.28,2.30,2.30,2.30,2.28,2.24,2.24,2.30,2.24,2.24,2.24,2.24,2.18,2.14,2.14,2.18,2.14,2.14,2.10,2.12,2.16,2.18,2.12,2.12,2.16,2.16,2.04,2.00,2.00,2.20,2.34,2.20,2.16,2.16,2.14,2.14,2.30,2.18,2.18,2.32,2.20,2.44
TFMAMA
ขึ้น
193.00,193.00,192.50,192.50,192.50,193.00,191.50,191.50,192.00,192.00,192.50,192.00,191.50,191.50,192.00,192.00,191.50,192.00,191.50,192.00,190.50,192.00,192.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,190.50,190.00,190.00,190.00,189.50,190.00,190.00,190.00,189.50,191.00,190.00,189.50,189.00,189.00,191.00,190.50,190.50,191.00,191.00,191.00,192.00,192.50,192.00,192.00,192.50,192.50,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00
IMH ⇧
ขึ้น
6.00,5.90,5.90,5.75,5.75,5.35,5.70,5.85,5.40,5.60,5.55,5.55,6.00,5.95,6.10,6.05,6.10,6.50,6.30,6.40,6.30,6.20,6.05,6.40,6.20,6.00,6.20,7.10,6.60,6.30,6.40,6.35,6.35,6.30,6.40,6.30,6.35,6.80,6.70,7.05,6.90,7.10,7.05,7.75,8.00,8.15,7.90,7.65,8.10,7.85,7.90,8.05,8.30,9.30,9.35,9.55,9.55,9.50,9.05,10.40
SAUCE ⇧
ขึ้น
27.50,28.25,28.00,28.00,27.75,27.75,28.00,28.75,28.50,28.25,28.00,28.25,28.50,28.50,28.75,28.75,29.00,28.75,28.50,29.25,29.50,29.25,29.00,29.25,29.50,29.25,29.50,29.25,29.00,29.25,29.00,29.00,29.00,29.00,28.75,29.00,28.75,29.25,29.25,29.50,29.50,29.25,29.25,29.25,28.50,28.50,28.50,29.25,29.25,28.75,28.75,28.75,28.75,29.00,29.25,29.25,30.00,30.50,30.50,31.50
CEN ⇧
ขึ้น
1.89,1.90,2.08,2.24,1.93,1.80,1.86,1.82,1.78,1.78,1.77,1.78,1.73,1.65,1.63,1.60,1.60,1.76,1.97,1.94,2.02,2.04,2.04,2.06,2.08,2.02,1.96,1.98,1.99,2.12,2.02,2.08,2.06,2.04,2.04,2.06,2.06,2.16,2.22,2.20,2.12,2.08,2.12,2.06,1.99,1.98,1.98,2.02,2.02,2.06,2.04,2.00,2.04,2.28,2.60,2.60,2.54,2.44,2.30,2.52
VNG ⇧
ขึ้น
7.85,7.85,8.50,8.20,7.85,7.80,7.65,7.25,7.45,7.70,7.70,7.75,7.50,7.35,7.35,7.30,7.30,7.10,7.10,7.20,7.50,7.40,7.40,7.30,7.25,7.20,7.15,7.05,7.20,7.05,6.90,6.75,6.80,6.70,6.60,6.55,6.60,6.75,6.60,6.75,7.05,7.35,7.30,7.10,6.95,7.05,6.95,7.10,7.75,7.85,7.90,7.75,7.45,7.45,7.35,7.65,8.35,7.80,8.00,8.05
AS ⇩
ขึ้น
9.65,10.50,10.40,10.40,10.40,10.20,10.00,9.90,11.90,12.70,13.20,12.20,12.00,11.80,11.90,12.30,11.60,12.00,11.90,11.60,11.50,12.40,11.90,11.90,11.70,11.70,10.90,10.80,11.30,10.80,11.80,11.30,11.10,11.00,10.90,11.00,12.30,12.50,12.20,13.00,12.40,12.60,14.10,13.50,15.10,14.40,14.30,14.50,14.20,14.40,14.30,14.10,13.90,13.40,13.70,14.50,14.80,18.90,18.10,17.60
PSL ⇧
ขึ้น
19.80,18.40,17.90,18.40,17.90,17.50,17.00,16.50,16.00,17.30,16.80,16.40,17.10,17.50,17.50,17.60,17.90,18.00,18.20,18.20,17.50,18.80,19.80,18.90,20.80,20.60,20.70,20.20,20.50,21.80,20.70,20.00,19.20,19.20,19.40,19.70,21.10,21.10,20.90,20.80,19.70,18.60,19.00,19.00,19.90,19.80,19.60,20.10,19.50,18.50,18.70,19.10,19.20,19.20,19.60,21.00,21.70,23.00,23.30,24.00
16
แนวโน้มลง
CPH
ลง
3.70,3.80,4.10,4.68,4.44,4.32,4.10,4.10,4.08,4.08,4.26,4.18,4.10,4.12,4.22,4.24,4.16,4.14,4.18,4.22,4.12,4.12,4.10,4.12,4.10,4.10,4.10,4.10,4.14,4.12,4.08,4.12,4.08,4.10,4.12,4.12,4.12,4.20,4.10,4.10,4.04,4.00,4.00,4.26,3.92,4.00,3.90,4.00,4.00,4.08,4.02,3.90,3.88,4.00,3.94,3.94,3.90,3.80,3.76,3.76
JCT ⇩
ลง
83.00,83.00,80.00,79.25,80.00,80.00,82.00,82.00,79.00,79.50,79.00,79.25,80.00,79.25,79.50,80.00,80.00,78.50,79.00,79.00,79.50,79.75,79.50,79.50,79.50,79.00,79.00,79.25,79.00,79.00,79.00,79.00,79.50,78.50,78.25,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,77.50,79.75,79.75,79.75,79.75,79.50,77.50,77.50,79.75,79.50,79.50,79.75,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.25
BAY ⇩
ลง
36.75,37.50,37.50,35.50,33.00,32.50,31.75,32.00,32.50,33.50,33.00,32.75,32.25,32.00,31.50,31.75,32.00,32.50,32.75,32.75,32.75,32.00,33.75,33.75,33.50,34.50,34.25,34.50,33.50,33.00,32.50,31.50,32.25,31.75,31.00,31.25,30.75,31.25,31.25,31.75,31.00,31.00,31.50,31.00,29.75,30.00,30.00,30.75,30.75,31.00,31.00,29.75,29.25,29.50,30.00,30.00,29.50,28.75,28.25,28.00
TCAP ⇩
ลง
34.50,34.50,34.25,34.25,33.75,33.50,33.50,33.00,33.50,33.75,33.50,33.75,33.75,33.75,34.25,34.00,34.25,34.25,35.00,34.75,34.50,34.75,34.75,35.25,35.00,35.00,35.25,35.25,35.25,35.00,35.00,34.50,34.50,34.25,34.00,34.25,34.25,34.25,34.50,34.75,34.50,34.25,34.50,34.00,33.25,33.25,33.25,33.75,33.50,33.50,33.50,33.50,33.00,32.75,33.00,33.25,33.00,32.25,32.50,32.25
AMANAH ⇩
ลง
6.00,6.25,6.20,6.10,6.05,5.60,5.40,5.15,5.15,5.20,5.30,5.20,5.15,5.15,5.65,5.75,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.55,5.55,5.45,5.60,6.10,5.85,5.80,5.75,5.60,5.40,5.45,5.35,5.20,5.10,5.20,5.25,5.15,5.35,5.25,5.15,5.30,5.15,4.98,5.00,5.00,5.20,5.35,5.15,5.25,5.10,5.00,5.05,5.05,5.10,5.05,4.98,4.78,4.60
FNS ⇩
ลง
5.55,5.60,5.55,5.45,5.40,5.50,5.45,5.20,4.52,4.34,4.44,4.40,4.34,4.36,4.36,4.36,4.40,4.38,4.36,4.38,4.68,4.74,4.78,4.72,4.66,4.68,4.64,4.64,4.64,4.68,4.58,4.70,4.84,4.74,4.74,4.66,4.62,4.66,4.62,4.60,4.56,4.52,4.52,4.46,4.26,4.28,4.28,4.30,4.30,4.36,4.36,4.30,4.26,4.22,4.22,4.20,4.18,4.24,4.18,4.14
APCS ⇩
ลง
4.74,4.74,4.76,4.70,4.76,4.78,4.64,5.00,5.20,5.25,5.00,4.96,5.30,5.30,5.15,5.00,4.98,5.25,5.10,5.55,5.30,5.35,5.30,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.70,5.65,6.05,6.00,5.70,5.70,5.60,5.55,5.40,5.70,5.80,6.05,5.85,5.70,6.00,5.80,5.65,5.80,5.70,5.70,5.75,5.65,5.60,5.45,5.25,5.10,5.35,5.20,5.00,4.98,4.92,4.88
INGRS ⇩
ลง
0.61,0.69,0.69,0.86,0.99,0.94,0.93,0.92,0.89,0.89,0.93,0.99,0.94,0.91,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.92,0.94,0.94,0.93,0.93,0.91,0.94,1.04,0.99,0.95,0.95,0.93,0.93,0.94,0.92,0.92,0.94,0.94,0.96,1.10,1.15,1.09,1.11,1.09,1.02,1.03,1.03,1.02,1.05,1.13,1.09,1.08,1.06,1.03,1.02,1.04,1.04,1.03,0.99,0.93,0.84
GGC ⇩
ลง
11.10,11.30,12.30,10.60,10.20,10.30,10.00,10.30,10.20,10.20,10.30,10.40,10.30,10.30,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.40,10.60,10.60,10.50,10.50,10.50,10.30,10.60,10.70,10.40,10.40,10.30,10.10,10.20,10.20,10.60,10.40,10.70,10.90,11.00,10.90,11.10,10.90,10.30,10.40,10.50,10.70,10.70,10.70,10.70,10.60,10.30,10.50,10.50,10.40,10.40,10.20,10.30,10.00
CCP ⇩
ลง
0.76,0.74,0.75,0.73,0.71,0.69,0.67,0.70,0.63,0.69,0.71,0.69,0.66,0.63,0.63,0.63,0.64,0.68,0.66,0.65,0.68,0.67,0.67,0.67,0.66,0.65,0.65,0.64,0.66,0.65,0.68,0.72,0.71,0.68,0.66,0.65,0.62,0.64,0.63,0.64,0.63,0.63,0.65,0.63,0.58,0.59,0.58,0.59,0.61,0.60,0.60,0.60,0.58,0.56,0.57,0.57,0.57,0.57,0.56,0.54
KOOL ⇩
ลง
1.01,1.05,1.03,1.03,0.98,1.01,0.96,0.93,0.94,0.94,1.06,1.11,1.13,1.03,1.04,1.03,1.03,1.02,1.00,1.01,1.00,1.00,1.05,1.03,1.03,1.02,1.01,1.02,0.99,0.99,0.97,0.97,0.91,0.89,0.87,0.93,0.93,0.95,0.95,0.97,0.94,0.93,0.98,0.94,0.85,0.85,0.85,0.89,0.87,0.91,0.89,0.87,0.84,0.83,0.86,0.85,0.84,0.83,0.81,0.80
AP ⇩
ลง
8.50,8.60,8.70,8.70,8.20,8.10,8.05,8.15,8.45,8.50,8.45,8.55,8.55,8.70,8.50,8.60,8.60,8.55,8.50,8.45,8.60,8.65,8.45,8.40,8.50,8.50,8.50,8.35,8.60,8.60,8.70,8.45,8.40,8.45,8.40,8.35,8.30,8.25,8.35,8.45,8.30,8.15,8.20,8.25,8.10,8.10,8.05,8.20,8.20,8.45,8.50,8.30,8.30,8.10,8.20,8.15,8.05,7.80,7.90,7.70
COM7 ⇩
ลง
74.25,76.50,74.00,73.00,74.25,72.75,71.00,72.25,74.25,73.75,74.00,72.75,70.75,71.00,71.50,74.25,74.25,71.00,72.00,71.00,70.50,69.25,69.00,69.50,68.75,68.25,67.25,67.00,69.75,69.25,70.25,69.50,70.00,70.50,69.00,69.50,69.00,71.75,69.75,70.75,70.25,70.00,70.25,69.00,69.00,66.25,67.00,67.75,69.50,67.75,69.00,68.00,67.00,66.75,66.50,65.25,65.00,64.50,64.75,62.25
ROJNA ⇩
ลง
7.60,7.45,7.30,7.40,7.25,6.70,6.50,6.40,6.80,6.65,6.60,6.65,6.60,6.55,7.20,7.05,7.20,7.10,7.50,7.45,8.50,8.55,8.00,7.60,7.75,7.25,7.50,7.50,7.25,7.30,7.25,7.25,7.20,7.00,7.00,6.90,6.85,7.05,6.95,7.30,7.05,7.15,7.20,7.00,6.75,6.75,6.80,6.90,6.90,6.90,7.15,6.95,6.75,6.75,6.80,7.15,7.05,6.95,6.80,6.45
SEAFCO ⇩
ลง
4.68,4.72,4.82,4.80,4.74,4.62,4.48,4.44,4.40,4.64,4.82,4.88,4.86,4.84,4.82,4.86,4.98,5.20,5.10,5.10,5.05,5.15,5.05,5.05,5.05,5.10,5.05,4.96,5.05,5.00,4.92,4.92,4.98,4.84,4.76,4.74,4.60,4.58,4.60,4.62,4.56,4.54,4.62,4.58,4.46,4.54,4.48,4.58,4.54,4.54,4.56,4.50,4.46,4.46,4.50,4.46,4.44,4.44,4.38,4.36
QHPF ⇩
ลง
9.30,9.30,9.30,9.25,9.30,9.30,9.30,9.20,9.20,9.25,9.25,9.20,9.25,9.30,9.35,9.35,9.25,9.35,9.35,9.35,9.45,9.40,9.45,9.45,9.70,9.60,9.55,9.50,9.40,9.40,9.45,9.45,9.40,9.45,9.40,9.40,9.45,9.50,9.55,9.55,9.55,9.55,9.50,9.45,9.35,9.35,9.45,9.40,9.40,9.45,9.45,9.40,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.35,9.35,9.30