ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

PTT ⇩
ซึมลง
50.25,51,51.75,51.25,52.5,52,51.75,51.5,52.25,53,52.5,51.75,51.75,51,50.5,51.5,52.25,51.75,51.75,52.00,51.75,52.00,52.50,52.50,52.00,52.50,52.75,52.25,50.50,50.50,50.00,50.25,48.75,49.50,52.00,51.75,51.00,52.00,52.50,53.50,53.75,54.00,54.00,54.25,54.00,54.25,54.75,54.50,53.50,53.00,52.50,51.75,52.25,54.00,51.00,51.50,51.00,51.00,51.00,50.50
CPALL ⇩
ลง
76.50,76.00,76.00,75.00,75.75,74.75,73.75,72.75,73.25,73.75,74.00,71.25,69.25,69.25,70.50,69.75,70.00,70.00,69.75,69.50,69.00,69.25,68.75,69.25,68.50,67.50,67.75,67.00,65.25,67.00,67.00,66.50,65.25,65.50,68.50,68.50,68.00,68.50,71.00,70.50,69.50,69.25,70.00,70.00,69.25,69.00,69.50,69.75,69.50,69.25,69.25,68.50,68.75,69.00,67.25,67.25,67.50,67.25,66.50,65.25
AOT ⇩
ลง
65.75,66.00,66.00,66.25,67.00,66.00,66.25,65.25,65.50,66.25,65.50,65.50,65.50,64.75,64.75,64.50,65.00,65.50,65.50,66.00,65.75,66.25,66.00,66.25,66.50,66.75,66.50,65.50,65.00,65.50,64.75,64.25,62.00,62.25,64.50,64.50,64.50,66.00,66.00,66.25,66.50,66.00,66.50,65.00,65.25,65.50,65.00,64.50,64.25,63.50,63.00,62.25,62.25,63.00,62.50,63.50,63.50,62.75,62.00,61.00
OSP ⇩
Sideway
27.25,25.75,25.75
KBANK ⇩
ลง
210.00,215.00,215.00,217.00,217.00,212.00,216.00,217.00,214.00,216.00,217.00,217.00,215.00,213.00,212.00,215.00,216.00,216.00,217.00,217.00,215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00
PTTEP ⇧
Sideway
134.50,138.00,138.00,138.50,142.50,140.00,140.50,139.50,142.50,142.00,141.50,138.50,139.00,136.50,135.00,134.50,135.50,135.00,138.50,140.00,139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00,154.00,153.50,154.50,153.50,155.00,156.50,155.00,160.00,156.50,156.50,154.00,150.50,145.00,148.00,152.00,146.00,148.00,148.00,146.50,143.50,144.50
BJC ⇩
ซึมลง
55.50,56.50,56.50,57.00,56.00,55.50,55.50,55.50,55.50,56.00,56.75,56.25,55.00,54.00,55.25,56.50,56.50,56.00,56.00,56.50,57.00,58.50,57.75,58.50,57.75,58.00,57.75,57.50,55.75,56.25,56.25,56.25,55.25,55.75,58.50,58.75,58.50,59.50,60.00,59.50,60.50,59.00,59.00,59.25,59.75,59.50,59.25,58.00,58.00,57.25,57.00,56.50,56.50,57.75,56.00,57.00,57.50,57.25,57.00,55.50
MTC ⇩
Sideway
38.50,38.75,38.75,40.25,39.75,38.75,40.00,39.25,39.25,39.00,40.00,39.75,39.75,38.75,39.25,40.75,40.50,40.00,40.25,40.25,40.50,41.50,41.75,41.50,41.50,41.75,41.75,40.50,40.50,39.50,40.00,39.75,39.75,39.75,42.00,42.50,41.50,42.25,43.50,43.50,43.50,43.00,43.00,44.00,45.25,48.25,48.25,48.75,51.75,50.25,51.50,51.00,49.00,51.25,50.00,52.75,52.75,52.75,52.75,51.00
BBL ⇩
Sideway
203.00,204.00,204.00,206.00,206.00,203.00,205.00,205.00,206.00,206.00,208.00,206.00,204.00,201.00,204.00,205.00,206.00,206.00,207.00,207.00,207.00,210.00,209.00,207.00,206.00,205.00,206.00,205.00,204.00,205.00,202.00,202.00,202.00,201.00,209.00,209.00,209.00,213.00,211.00,208.00,208.00,211.00,211.00,211.00,212.00,210.00,210.00,209.00,208.00,208.00,210.00,208.00,210.00,212.00,208.00,210.00,212.00,213.00,213.00,211.00
BEAUTY ⇧
Sideway
7.95,8.05,8.05,7.80,7.40,7.40,7.15,7.10,6.95,7.15,7.05,6.80,7.45,8.35,8.85,9.10,9.45,8.95,9.30,9.35,9.60,10.80,10.70,10.70,10.50,11.30,10.80,10.50,10.50,11.20,11.20,11.30,10.80,10.80,11.20,11.10,11.00,11.10,11.50,11.80,11.80,11.80,11.70,11.80,12.00,12.10,12.10,11.80,11.00,10.50,10.40,9.55,9.80,10.20,10.00,10.10,10.00,9.60,8.90,9.05
SAWAD ⇩
Sideway
37.50,37.75,37.75,38.75,38.50,36.75,36.75,35.50,36.00,36.25,37.50,37.25,36.50,33.75,37.25,40.50,40.50,41.25,40.50,42.25,42.50,42.00,41.25,41.50,40.75,42.25,42.25,41.25,41.00,40.75,41.75,42.00,43.50,43.50,46.50,46.25,46.25,45.75,46.75,46.00,46.00,45.75,45.25,46.00,45.50,48.25,48.00,47.50,49.00,48.00,47.75,46.50,45.00,46.25,45.00,46.75,47.25,46.00,45.25,43.00
IVL ⇩
Sideway
59.75,60.00,60.00,59.50,60.50,60.50,60.50,57.00,59.25,59.75,58.75,57.75,57.50,57.25,56.25,57.25,57.00,57.00,57.25,57.75,58.25,58.50,59.00,58.75,60.25,60.00,59.25,58.25,57.00,58.00,57.75,57.25,56.50,55.50,58.00,58.00,57.25,59.50,59.00,59.75,59.50,59.00,59.00,59.50,59.75,59.00,59.75,59.25,62.00,61.25,61.00,57.50,57.75,58.50,57.00,57.50,58.00,57.50,56.50,56.00
PTTGC ⇩
ลง
81.25,81.50,81.50,81.75,84.50,85.00,84.50,83.25,84.25,84.00,83.75,82.00,82.00,81.50,80.75,81.75,81.50,81.75,82.00,81.25,80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50
TOP ⇩
ลง
81.25,81.50,81.50,80.25,83.00,82.25,82.75,80.75,80.25,78.75,78.75,80.00,80.50,81.00,83.00,83.50,84.00,83.25,85.50,85.00,85.00,85.50,84.25,84.75,83.50,84.25,86.00,85.75,84.75,86.25,85.25,85.00,83.75,83.75,84.50,86.00,84.75,84.50,86.75,89.00,87.50,87.00,86.25,86.50,88.00,88.50,87.50,86.50,86.25,84.00,84.00,82.75,82.75,84.25,82.50,83.00,82.50,85.75,84.00,81.00
ADVANC ⇧
ลง
197.50,199.50,199.50,202.00,204.00,202.00,198.50,199.50,199.50,204.00,204.00,202.00,200.00,193.50,194.50,197.00,200.00,198.00,198.00,199.50,199.00,200.00,202.00,203.00,201.00,202.00,201.00,201.00,198.50,198.00,196.50,199.00,199.50,200.00,201.00,200.00,201.00,204.00,201.00,201.00,202.00,200.00,199.50,202.00,202.00,201.00,200.00,199.50,199.00,199.00,198.50,197.00,195.50,198.50,196.00,196.00,197.50,196.00,196.50,197.00
BGC ⇧
Sideway
11.60,12.30
SCB ⇩
ซึมลง
133.00,136.50,136.50,140.00,141.00,141.00,141.50,141.50,143.00,143.00,147.50,145.50,143.50,144.50,144.00,144.00,146.00,144.50,145.00,147.00,147.00,147.50,145.50,146.00,146.50,148.00,146.50,145.50,141.50,144.50,145.50,145.00,143.50,147.00,149.50,149.50,147.00,149.00,148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00
BANPU ⇩
ลง
21.00,21.10,21.10,21.10,21.40,20.90,20.80,20.70,20.60,20.90,20.80,20.40,20.40,20.10,19.90,20.30,20.20,20.00,20.00,19.90,19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30,19.50,19.60,19.50,19.50,19.40,19.20,19.10,19.20,19.10,19.00,18.60,18.90,18.60,18.70,18.80,18.30,18.40,18.40,18.50,18.20,17.70
GPSC ⇩
ลง
69.50,70.25,70.25,69.00,70.25,69.25,70.25,70.25,70.00,71.50,72.00,70.75,70.00,69.50,71.25,71.50,73.00,71.00,72.00,71.50,72.25,72.75,72.00,72.25,73.00,72.75,72.50,72.25,70.00,70.75,69.75,68.50,67.50,65.50,66.75,66.25,66.75,69.25,68.50,69.00,68.50,68.50,68.00,67.75,67.75,67.75,68.75,67.75,67.75,66.00,66.00,65.50,65.75,68.00,67.00,66.75,66.50,66.00,64.25,57.75
SONIC ⇩
ลง
16
แนวโน้มขึ้น
BAT-3K
ขึ้น
208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,210.00,210.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,227.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,221.00,221.00
RML ⇧
ขึ้น
1.27,1.29,1.29,1.45,1.41,1.42,1.42,1.41,1.40,1.39,1.41,1.48,1.55,1.50,1.46,1.41,1.44,1.45,1.40,1.39,1.37,1.36,1.33,1.27,1.28,1.30,1.29,1.29,1.29,1.28,1.28,1.30,1.29,1.28,1.27,1.30,1.33,1.32,1.33,1.32,1.34,1.34,1.34,1.35,1.42,1.39,1.41,1.40,1.41,1.48,1.43,1.41,1.40,1.41,1.39,1.42,1.52,1.62,1.56,1.65
EGATIF ⇧
ขึ้น
10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.90,10.80,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.00,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.00,11.00,11.10,11.00,11.10,11.00,11.00,11.10,11.20,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.20,11.30
TH
ขึ้น
0.62,0.64,0.64,0.63,0.62,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.62,0.62,0.69,0.70,0.69,0.71,0.73,0.73,0.73,0.73,0.73,0.73,0.73,0.70,0.68,0.69,0.70,0.72,0.73,0.73,0.73,0.74,0.74,0.73,0.70,0.73,0.74,0.74,0.73,0.72,0.71,0.70,0.72,0.73,0.71,0.73,0.72,0.72,0.74,0.82,0.84,0.83,0.85,0.85,0.82,0.88,0.87,0.88,0.89,0.89
OCEAN ⇧
ขึ้น
1.69,1.68,1.68,1.66,1.66,1.69,1.75,1.70,1.66,1.67,1.67,1.67,1.66,1.66,1.65,1.74,1.85,1.82,1.78,1.80,1.78,1.91,1.85,1.80,1.82,1.80,1.77,1.80,1.77,1.78,1.79,1.84,1.80,1.81,1.80,1.80,1.80,1.81,1.81,1.81,1.81,1.95,2.22,2.12,2.22,2.42,2.32,2.32,2.52,2.88,2.90,3.06,2.86,3.04,3.12,3.10,3.10,3.60,3.90,3.96
BRR ⇩
ขึ้น
6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.85,7.05,7.10,7.10,6.85,6.80,6.85,6.85,6.85,6.80,6.80,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.60,6.55,6.55,6.55,6.70,6.75,6.75,6.75,6.65,6.65,6.75,6.60,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.65,6.55,6.60,6.60,6.80,6.70,6.80,6.85,6.85,6.90,6.65,6.80,7.05,7.30,7.20,7.15
SVH ⇩
ขึ้น
456.00,456.00,456.00,458.00,460.00,454.00,458.00,458.00,460.00,462.00,462.00,456.00,450.00,452.00,452.00,454.00,454.00,456.00,450.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,452.00,452.00,452.00,450.00,450.00,458.00,458.00,454.00,458.00,456.00,456.00,458.00,460.00,460.00,460.00,454.00,454.00,460.00,460.00,466.00,476.00,474.00,474.00,470.00,474.00,472.00,470.00,470.00,478.00,472.00,474.00,472.00,478.00,478.00,474.00
SCN
ขึ้น
3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.76,3.78,3.74,3.72,3.74,3.78,3.70,3.70,3.66,3.72,3.68,3.70,3.68,3.68,3.72,3.76,3.76,3.80,3.84,3.88,3.82,3.80,3.86,3.80,3.82,3.88,3.88,4.04,4.02,3.96,4.14,4.24,4.20,4.16,4.18,4.18,4.28,4.24,4.16,4.38,4.46,4.48,4.64,4.60,4.76,4.74,4.78,4.70,4.68,4.68,4.76,4.76,5.00,4.96,4.96
ICC
ขึ้น
39.75,39.75,39.75,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,39.25,40.00,40.00,40.00,39.75,39.75,39.50,39.50,39.00,39.50,39.50,39.25,39.25,39.50,39.50,39.75,39.50,39.75,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.50,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,39.75,39.75,39.75,39.75,40.00,40.00,40.00,40.00,41.00,41.50,41.00,40.50,41.00,41.00,40.25,40.25,41.00,41.00,41.00
WG ⇩
ขึ้น
154.50,154.50,154.50,155.50,155.00,155.00,155.00,155.50,155.50,157.00,156.50,156.50,156.50,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,160.00,160.00,160.00,160.00,167.00,167.00,162.00,162.00,160.00,158.00,159.00,160.00,160.00,160.00,161.00,162.00,162.00,161.00,161.00,161.00,161.00,164.00,162.00,168.00,168.00,170.00,170.00,170.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,178.00,178.00,178.00,178.00,174.00
NEW
ขึ้น
69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,65.00,65.00,66.00,60.50,61.00,60.50,60.50,61.00,61.00,61.00,65.00,66.00,66.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.25,70.25,70.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,74.00,74.50,74.50,75.75,75.75,74.00,74.00,74.00,74.00,76.00,76.00,77.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00
FOCUS ⇧
ขึ้น
0.89,0.87,0.87,0.87,0.93,0.89,0.90,0.89,0.90,0.89,0.89,0.88,0.87,0.89,1.07,1.05,1.08,1.07,1.16,1.12,1.11,1.15,1.14,1.15,1.15,1.15,1.16,1.16,1.12,1.13,1.13,1.12,1.11,1.12,1.12,1.11,1.10,1.10,1.09,1.09,1.09,1.11,1.16,1.21,1.24,1.25,1.25,1.24,1.25,1.26,1.25,1.23,1.23,1.26,1.25,1.47,1.47,1.52,1.45,1.50
NPPG ⇧
ขึ้น
1.24,1.23,1.22,1.22,1.17,1.24,1.22,1.17,1.18,1.10,1.15,1.12,1.15,1.13,1.11,1.11,1.12,1.13,1.12,1.11,1.09,1.09,1.07,1.07,1.08,1.11,1.08,1.10,1.09,1.10,1.11,1.09,1.10,1.09,1.10,1.10,1.09,1.08,1.07,1.06,1.06,1.03,1.00,1.00,0.99,0.97,0.94,0.94,0.89,0.89,0.85,0.81,1.05,1.05,1.18,1.12,1.22,1.16,1.27,1.34
KSL ⇩
ซึมขึ้น
3.30,3.30,3.28,3.34,3.32,3.32,3.34,3.30,3.34,3.30,3.28,3.26,3.18,3.14,3.14,3.20,3.16,3.14,3.20,3.22,3.22,3.20,3.24,3.22,3.26,3.30,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.48,3.52,3.44,3.32,3.32,3.30,3.28,3.34,3.40,3.42,3.42,3.38,3.42,3.40,3.38,3.38,3.40,3.48,3.48,3.44,3.36,3.42,3.38,3.36,3.46,3.76,3.78,3.70,3.60
PAF ⇩
ซึมขึ้น
0.88,0.86,0.86,0.85,0.87,0.89,0.91,1.01,1.00,1.00,1.00,0.94,0.92,0.91,0.92,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.93,0.93,0.93,0.95,0.95,0.95,0.94,0.93,0.91,0.88,0.88,0.86,0.86,0.87,0.88,0.89,0.89,0.91,0.89,0.90,0.91,0.90,0.90,0.90,0.91,0.92,0.91,0.91,0.91,0.90,0.90,0.88,0.90,0.88,0.89,0.89,1.06,1.06,1.10,1.02
UT
ซึมขึ้น
13.50,13.50,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.50,13.50,13.50,13.40,13.40,13.30,13.30,13.30,13.30,13.20,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.90,13.90,13.90,14.00,14.40,14.40,14.40,14.20,14.20,14.00,14.00,14.00,14.00,14.30,14.30,14.30
16
แนวโน้มลง
CSC ⇩
ลง
44.75,44.75,44.75,45.00,44.75,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.25,45.25,45.00,44.75,44.00,45.00,45.00,45.50,45.50,45.00,45.00,45.00,46.00,46.00,45.75,45.75,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.25,46.25,45.25,45.75,46.00,45.25,45.00,45.00,45.25,45.25,45.00,45.25,44.75,44.25,44.25,45.50,45.50,45.00,45.00,45.00,44.75,44.75,44.75,44.75,44.75,44.25
DCC ⇩
ลง
2.22,2.16,2.16,2.18,2.08,2.08,2.26,2.24,2.26,2.32,2.28,2.32,2.24,2.14,2.16,2.16,2.24,2.22,2.30,2.30,2.50,2.46,2.44,2.48,2.60,2.62,2.66,2.62,2.70,2.78,2.70,2.64,2.58,2.56,2.56,2.52,2.68,2.80,2.66,2.68,2.64,2.66,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.58,2.62,2.58,2.62,2.58,2.38,2.40,2.36,2.40,2.38,2.36,2.34,2.26
UV ⇩
ลง
7.85,7.95,7.95,7.95,8.20,8.05,8.10,7.95,8.00,8.10,8.05,7.90,7.75,7.55,7.70,7.65,7.70,7.80,7.80,8.05,8.05,8.00,8.25,8.45,8.35,8.35,8.35,8.35,8.00,8.00,8.05,8.00,8.00,7.90,8.20,8.30,8.15,8.35,8.40,8.70,8.60,8.60,8.55,8.40,8.45,8.30,8.30,8.20,8.25,8.15,8.05,7.80,7.80,7.90,7.60,7.70,7.65,7.70,7.55,7.35
ADB ⇩
ลง
1.21,1.19,1.19,1.26,1.24,1.26,1.27,1.23,1.25,1.26,1.24,1.23,1.26,1.23,1.24,1.24,1.24,1.23,1.22,1.22,1.22,1.22,1.20,1.23,1.23,1.21,1.21,1.20,1.18,1.18,1.17,1.17,1.17,1.16,1.16,1.15,1.19,1.22,1.21,1.19,1.20,1.18,1.19,1.22,1.21,1.21,1.21,1.20,1.20,1.17,1.18,1.17,1.18,1.16,1.12,1.14,1.13,1.12,1.11,1.09
SAPPE ⇩
ลง
26.25,25.50,25.50,25.75,25.75,26.00,26.00,25.50,25.25,25.50,25.50,25.00,25.25,23.30,23.40,23.40,23.50,23.30,23.30,23.20,23.20,23.30,23.20,23.20,23.40,23.20,23.20,23.50,23.60,23.80,23.70,23.40,23.20,22.90,23.10,23.00,23.00,23.20,23.20,23.50,24.20,24.00,24.10,24.00,24.00,24.10,24.60,24.30,24.10,24.30,23.90,23.40,23.60,23.80,23.20,23.40,23.40,23.70,23.20,22.40
TR ⇩
ลง
49.50,49.25,49.25,47.00,47.50,47.00,47.50,47.25,47.25,49.25,49.00,48.00,47.75,48.75,48.00,48.00,48.00,48.00,48.00,49.50,49.00,48.25,48.50,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,48.00,48.00,48.00,48.00,47.75,47.50,47.50,47.75,47.50,47.50,47.25,48.00,48.00,48.00,47.25,47.50,47.50,47.50,47.50,47.50,47.50,47.25,47.50,47.50,47.75,47.50,47.00,47.00,47.00,46.75,46.75,46.50
MODERN ⇩
ลง
4.56,4.56,4.58,4.58,4.62,4.68,4.62,4.58,4.58,4.58,4.56,4.56,4.54,4.48,4.48,4.48,4.46,4.42,4.44,4.48,4.46,4.46,4.48,4.50,4.52,4.52,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.48,4.46,4.42,4.38,4.40,4.40,4.38,4.42,4.44,4.48,4.50,4.48,4.46,4.46,4.50,4.48,4.50,4.48,4.48,4.38,4.36,4.34,4.36,4.32,4.34,4.36,4.32,4.30,4.28
KCAR
ลง
13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.90,14.00,14.00,14.00,13.80,14.00,13.30,13.40,13.50,13.50,13.60,13.30,13.30,12.90,12.90,13.00,13.20,12.80,12.80,13.00,12.80,12.80,13.00,12.90,12.90,12.80,12.80,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.60,12.60,12.40,12.30,12.00,12.20,12.10,12.10
S11 ⇩
ลง
7.65,7.65,7.65,7.65,7.75,7.90,7.90,7.75,7.75,7.85,7.85,7.90,7.90,7.75,7.75,7.70,7.85,7.85,7.75,7.70,7.55,7.60,7.45,7.50,7.40,7.40,7.50,7.65,7.60,7.60,7.65,7.60,7.60,7.60,7.50,7.60,7.55,7.60,7.60,7.60,7.65,7.60,7.60,7.60,7.60,7.55,7.55,7.55,7.55,7.50,7.50,7.45,7.50,7.50,7.45,7.50,7.45,7.50,7.50,7.35
MTI
ลง
117.00,115.50,115.50,116.50,114.50,114.50,113.50,113.00,112.00,113.00,112.00,113.50,112.50,111.00,110.00,110.50,110.50,107.00,109.50,109.50,109.50,111.50,110.50,110.00,109.00,109.00,109.50,110.00,108.50,107.50,109.00,109.00,106.50,107.00,107.00,107.50,106.50,107.00,107.50,107.00,106.50,106.00,105.50,104.00,103.00,102.50,104.00,102.00,102.00,103.00,103.00,101.00,101.00,102.50,102.00,102.50,104.00,100.50,99.75,99.75
PTTGC ⇩
ลง
81.25,81.50,81.50,81.75,84.50,85.00,84.50,83.25,84.25,84.00,83.75,82.00,82.00,81.50,80.75,81.75,81.50,81.75,82.00,81.25,80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50
PAP
ลง
4.24,4.26,4.26,4.26,4.28,4.28,4.34,4.30,4.30,4.30,4.16,4.16,4.16,4.12,4.16,4.12,4.12,4.12,4.12,4.10,4.10,4.08,4.08,4.14,4.12,4.12,4.12,4.12,4.10,4.10,4.08,4.10,4.08,4.08,4.08,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.12,4.12,4.12,4.12,4.14,4.14,4.14,4.14,4.14,4.12,4.12,4.06,4.10,4.08,4.10,4.10,4.04,4.04,4.02,4.02
TYCN ⇩
ลง
2.80,2.82,2.82,2.72,2.74,2.76,2.78,2.76,2.76,2.78,3.20,3.06,3.06,3.04,3.02,2.96,2.94,2.94,2.92,2.92,2.90,2.94,3.00,2.96,2.94,2.94,2.96,2.94,2.90,2.90,2.94,2.94,2.92,2.92,2.94,2.94,2.96,2.96,2.96,3.00,2.98,2.98,2.96,2.96,2.96,2.94,2.94,2.92,2.92,2.90,2.90,2.88,2.90,2.90,2.86,2.90,2.94,2.90,2.94,2.86
UMI ⇩
ลง
1.20,1.20,1.20,1.19,1.28,1.27,1.35,1.63,1.60,1.63,1.46,1.45,1.37,1.34,1.32,1.36,1.37,1.35,1.38,1.40,1.43,1.43,1.41,1.41,1.41,1.40,1.43,1.43,1.38,1.39,1.40,1.41,1.40,1.39,1.39,1.40,1.45,1.47,1.47,1.44,1.45,1.54,1.51,1.47,1.45,1.45,1.46,1.48,1.43,1.37,1.37,1.32,1.32,1.32,1.30,1.33,1.32,1.32,1.28,1.27
AMA ⇩
ลง
6.25,6.30,6.30,6.30,6.65,6.80,6.70,6.30,6.05,6.20,6.05,5.85,5.75,5.60,5.70,5.75,5.90,5.80,5.75,5.60,5.65,5.65,5.80,6.20,6.15,6.05,5.95,6.30,5.90,6.00,5.90,5.85,5.80,5.80,5.95,6.15,6.00,6.10,6.20,6.20,6.20,6.10,5.95,5.90,6.10,6.10,6.05,6.00,5.95,5.75,5.80,5.70,5.65,5.70,5.50,5.60,5.55,5.55,5.55,5.30
NWR ⇩
ลง
0.90,0.90,0.90,0.87,0.89,0.87,0.88,0.87,0.88,0.93,0.91,0.90,0.89,0.83,0.83,0.83,0.84,0.84,0.84,0.84,0.83,0.84,0.87,0.87,0.88,0.88,0.89,0.88,0.85,0.84,0.83,0.83,0.83,0.84,0.87,0.87,0.87,0.88,0.92,0.91,0.95,0.94,0.92,0.93,0.92,0.94,0.94,0.94,0.89,0.89,0.89,0.86,0.86,0.87,0.84,0.87,0.86,0.86,0.85,0.83