ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

PTT ⇩
ซึมลง
52.50,53.50,53.75,54.00,54.00,54.25,54.00,54.25,54.75,54.50,53.50,53.00,52.50,51.75,52.25,54.00,51.00,51.50,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.25,48.50,49.50,48.25,48.75,49.25,51.00,49.50,49.75,49.25,49.75,50.25,50.75,49.75,49.75,50.00,49.00,48.75,48.75,48.75,48.50,48.25,48.00,48.75,48.50,48.75,49.00,49.25,49.25,51.75,51.50,51.50,50.25,49.50,49.25,49.00,47.50
PTTEP ⇩
ลง
153.00,154.00,153.50,154.50,153.50,155.00,156.50,155.00,160.00,156.50,156.50,154.00,150.50,145.00,148.00,152.00,146.00,148.00,148.00,146.50,143.50,144.50,145.00,145.00,134.00,137.50,134.50,136.50,134.50,139.50,138.00,141.00,138.00,138.00,138.00,140.00,138.00,138.00,137.00,131.50,132.00,133.00,132.50,131.00,130.50,128.00,131.00,129.00,128.50,129.00,129.00,132.00,140.50,140.00,140.00,138.50,135.00,132.00,134.00,125.00
ADVANC ⇩
ลง
201.00,201.00,202.00,200.00,199.50,202.00,202.00,201.00,200.00,199.50,199.00,199.00,198.50,197.00,195.50,198.50,196.00,196.00,197.50,196.00,196.50,197.00,195.00,195.00,191.00,192.50,193.00,194.50,192.00,196.00,196.50,189.00,184.50,181.50,184.00,183.00,182.00,181.50,181.50,181.00,177.50,176.50,180.50,177.50,177.50,177.00,177.50,178.00,178.00,181.50,176.50,178.50,179.00,176.50,176.50,177.00,175.00,173.00,172.50,166.50
SCC ⇩
Sideway
454.00,450.00,458.00,452.00,454.00,452.00,450.00,446.00,448.00,442.00,440.00,436.00,432.00,428.00,424.00,426.00,422.00,420.00,418.00,420.00,416.00,414.00,412.00,412.00,408.00,420.00,408.00,406.00,410.00,418.00,416.00,426.00,422.00,428.00,432.00,432.00,432.00,426.00,436.00,440.00,438.00,436.00,440.00,436.00,438.00,440.00,444.00,448.00,440.00,448.00,442.00,442.00,442.00,444.00,444.00,440.00,440.00,440.00,440.00,424.00
KBANK ⇩
ลง
216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00,207.00,207.00,205.00,209.00,206.00,199.50,196.50,199.50,203.00,204.00,201.00,204.00,206.00,206.00,207.00,201.00,202.00,200.00,199.00,198.50,196.50,192.00,193.50,190.50,192.50,193.50,195.00,191.50,192.00,193.50,196.50,198.00,198.00,193.50,192.50,191.00,190.00,188.00
CPALL
ซึมขึ้น
71.00,70.50,69.50,69.25,70.00,70.00,69.25,69.00,69.50,69.75,69.50,69.25,69.25,68.50,68.75,69.00,67.25,67.25,67.50,67.25,66.50,65.25,65.00,65.00,63.00,63.50,63.75,65.25,65.75,67.25,68.00,68.50,67.50,68.25,67.75,68.00,68.25,67.75,69.50,69.75,68.50,69.25,69.50,68.75,68.25,68.75,68.50,68.75,68.75,68.75,68.50,68.25,71.50,71.75,71.75,70.75,71.50,70.25,70.75,70.75
AOT ⇩
Sideway
66.00,66.25,66.50,66.00,66.50,65.00,65.25,65.50,65.00,64.50,64.25,63.50,63.00,62.25,62.25,63.00,62.50,63.50,63.50,62.75,62.00,61.00,61.50,61.50,61.00,61.75,61.00,62.25,62.50,64.00,63.75,64.25,64.50,65.25,65.00,65.50,65.00,64.75,65.25,65.50,64.75,64.50,65.25,64.00,63.00,61.50,63.00,63.75,63.25,64.25,64.75,63.75,65.75,66.00,66.00,65.25,65.25,63.50,64.50,63.25
SCB ⇧
ซึมขึ้น
148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00,140.50,140.50,136.00,140.00,137.50,135.00,135.00,137.50,138.00,142.00,141.00,139.50,139.00,139.00,139.50,138.00,137.00,137.50,137.50,138.00,136.50,133.00,134.50,133.00,135.00,138.00,137.50,137.50,136.50,139.00,141.50,142.00,142.00,139.50,139.00,139.50,140.50,142.50
TOP ⇩
ลง
86.75,89.00,87.50,87.00,86.25,86.50,88.00,88.50,87.50,86.50,86.25,84.00,84.00,82.75,82.75,84.25,82.50,83.00,82.50,85.75,84.00,81.00,80.75,80.75,77.50,81.25,79.75,80.25,80.25,84.75,84.25,84.75,83.00,81.75,84.25,85.00,81.00,79.75,78.50,75.50,75.75,77.25,76.25,75.25,74.25,73.75,74.50,74.00,73.75,75.00,75.00,76.00,77.75,77.00,77.00,75.00,73.50,72.50,72.25,68.50
PTTGC ⇩
Sideway
81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50,77.00,77.00,74.25,76.00,74.75,75.50,75.00,77.25,76.75,77.75,77.25,77.50,78.50,80.00,79.00,78.75,79.00,76.25,76.75,77.00,77.75,76.50,77.00,76.25,78.00,76.50,77.25,78.25,78.50,78.50,81.00,81.00,81.00,79.75,79.25,78.50,78.25,76.50
BDMS ⇧
ซึมขึ้น
26.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,24.90,24.80,25.25,24.80,24.90,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,24.40,24.70,24.30,24.40,24.40,24.50,24.80,24.80,25.00,24.80,25.00,25.00,24.80,24.60,24.40,24.60,25.25,25.00,25.00,25.25,25.50,25.75,26.00,26.00,26.25,26.25,26.25,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75,26.00,25.75,26.25
BBL ⇧
Sideway
211.00,208.00,208.00,211.00,211.00,211.00,212.00,210.00,210.00,209.00,208.00,208.00,210.00,208.00,210.00,212.00,208.00,210.00,212.00,213.00,213.00,211.00,210.00,210.00,209.00,207.00,206.00,206.00,207.00,207.00,212.00,214.00,214.00,216.00,215.00,215.00,214.00,212.00,213.00,210.00,210.00,210.00,206.00,205.00,207.00,207.00,205.00,209.00,210.00,207.00,206.00,208.00,210.00,211.00,211.00,209.00,207.00,206.00,206.00,209.00
IVL ⇩
Sideway
59.00,59.75,59.50,59.00,59.00,59.50,59.75,59.00,59.75,59.25,62.00,61.25,61.00,57.50,57.75,58.50,57.00,57.50,58.00,57.50,56.50,56.00,55.25,55.25,52.00,52.75,52.00,53.00,52.25,54.25,54.00,55.00,54.25,54.25,54.50,57.00,55.25,54.25,54.75,54.00,54.00,53.75,54.50,53.25,53.50,51.75,53.50,54.25,54.25,54.25,53.50,54.00,54.75,55.75,55.75,54.75,54.50,54.75,55.00,53.75
IRPC ⇩
Sideway
6.90,6.95,6.95,7.00,6.95,6.95,6.90,6.80,6.70,6.65,6.70,6.60,6.55,6.45,6.45,6.45,6.30,6.35,6.25,6.30,6.20,6.10,6.00,6.00,5.80,6.05,5.95,6.05,6.05,6.10,6.05,6.15,6.15,6.15,6.00,5.95,5.90,5.75,5.85,5.75,5.70,5.80,5.75,5.65,5.60,5.55,5.75,6.00,6.00,6.05,6.00,6.10,6.15,6.15,6.15,6.05,6.10,6.00,5.90,5.80
EA ⇩
Sideway
47.25,48.50,47.25,48.00,47.00,47.25,48.00,48.25,50.25,50.50,48.25,47.00,47.25,45.00,45.75,47.50,45.75,47.00,47.50,47.50,46.50,46.25,45.00,45.00,43.00,46.00,44.75,46.50,48.75,49.50,49.75,50.00,51.00,49.50,50.50,50.25,49.75,48.75,48.25,48.50,49.00,48.50,49.00,48.00,48.25,47.00,47.25,47.75,48.00,48.00,47.75,48.00,50.00,50.00,50.00,49.25,48.75,48.00,47.75,46.75
BEM ⇧
ขึ้น
8.75,8.80,9.05,8.75,8.60,8.70,8.65,8.70,8.65,8.55,8.55,8.45,8.40,8.25,8.30,8.35,8.25,8.30,8.35,8.40,8.35,8.30,8.25,8.25,8.15,8.20,8.20,8.25,8.20,8.50,8.60,8.65,8.60,8.75,8.75,8.70,8.70,8.50,8.55,8.55,8.55,8.60,8.65,8.45,8.55,8.50,8.60,8.55,8.70,8.80,8.90,8.85,8.95,9.15,9.15,9.35,9.20,9.10,9.15,9.30
LH ⇩
Sideway
11.60,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.40,11.50,11.50,11.30,11.20,11.00,10.90,10.90,10.80,10.90,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.30,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.60,10.60,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.60,10.50,10.20,10.00,10.20,9.90,10.00,9.95,10.00,10.10,10.30,10.30,10.20,10.10,10.40,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00
KTB ⇩
Sideway
20.40,20.10,20.30,20.10,20.20,19.80,20.00,20.20,20.20,20.10,19.90,19.90,19.60,19.60,19.70,20.20,19.50,20.00,20.10,20.30,20.20,20.00,19.80,19.80,19.60,19.80,19.70,19.80,19.90,20.10,20.20,20.40,20.00,20.10,20.30,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.00,20.00,19.80,19.50,19.70,19.90,19.80,20.20,20.30,20.40,20.20,20.20,20.50,20.40,20.40,20.40,20.50,20.50,20.50,20.40
CPN ⇧
Sideway
84.25,84.50,83.50,82.75,82.50,83.25,84.00,83.00,83.25,82.00,81.50,81.50,81.25,80.00,79.00,80.25,79.25,78.25,77.00,78.50,77.75,79.00,78.50,78.50,75.75,77.25,76.25,77.75,77.25,79.00,77.75,79.00,79.00,77.75,78.25,78.25,78.25,78.25,78.00,78.75,77.75,75.25,74.25,73.25,74.50,74.25,74.75,76.00,75.75,76.00,76.50,75.75,78.00,79.00,79.00,77.00,76.50,75.25,76.75,77.25
GULF ⇩
Sideway
74.50,74.00,74.00,73.00,72.00,74.75,75.25,76.25,76.00,77.50,76.00,75.00,73.50,71.00,74.00,75.25,74.00,74.50,75.25,75.50,75.00,75.75,75.25,75.25,74.75,76.00,75.50,76.00,77.00,78.00,77.75,77.50,77.00,76.50,78.25,78.50,78.50,78.50,78.50,77.50,76.75,75.50,75.50,74.25,74.75,71.75,75.75,76.50,75.75,76.25,76.00,75.75,76.25,76.50,76.50,75.00,76.00,75.75,76.75,75.75
16
แนวโน้มขึ้น
MFC ⇧
ขึ้น
16.30,16.70,17.10,16.90,17.00,16.90,16.90,16.90,17.00,16.90,16.90,16.90,16.80,16.70,16.80,16.90,16.70,16.70,16.60,16.60,16.60,16.40,16.40,16.40,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.20,16.30,16.50,16.40,16.30,16.30,16.30,16.50,16.60,16.30,16.40,16.40,16.40,16.30,16.20,16.10,16.20,16.30,16.30,16.40,16.50,16.40,16.50,16.60,16.60,16.60,16.60,16.70,16.60,16.70,16.80
EGCO ⇧
ขึ้น
237.00,237.00,238.00,237.00,237.00,234.00,236.00,236.00,235.00,234.00,234.00,233.00,232.00,231.00,231.00,233.00,231.00,229.00,232.00,230.00,230.00,227.00,231.00,231.00,229.00,230.00,227.00,228.00,230.00,231.00,232.00,229.00,230.00,228.00,231.00,231.00,230.00,230.00,231.00,234.00,238.00,237.00,236.00,234.00,233.00,233.00,235.00,235.00,235.00,238.00,237.00,240.00,236.00,239.00,239.00,237.00,243.00,240.00,243.00,244.00
WACOAL ⇩
ขึ้น
46.00,46.00,46.00,45.50,45.50,47.00,47.00,46.25,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,46.75,46.75,45.25,45.25,45.25,45.50,45.50,45.50,45.50,45.50,45.50,44.50,44.50,44.50,43.50,44.25,44.25,44.25,43.50,43.50,44.25,44.25,44.00,43.75,43.00,44.00,43.50,43.50,44.50,44.75,44.50,46.00,46.00,45.25,45.25,45.25,46.00,45.00,46.75,46.75,46.00
TISCO ⇧
ขึ้น
82.75,83.25,84.00,83.50,83.50,83.75,83.75,83.75,84.00,83.50,83.75,83.50,82.50,81.00,80.75,80.50,79.00,78.50,79.25,79.25,78.25,76.75,77.25,77.25,77.00,78.50,78.50,78.00,78.00,78.75,78.25,80.00,80.00,79.50,80.25,80.00,79.25,78.75,78.75,80.00,80.00,79.25,79.75,79.00,79.25,78.75,79.00,80.50,80.25,81.00,80.50,80.00,80.00,80.00,80.00,79.75,80.25,80.00,81.00,81.25
GLOBAL
ขึ้น
20.60,20.30,20.60,20.40,20.40,20.60,20.70,21.00,20.50,19.90,19.70,19.70,19.30,19.40,19.60,20.30,19.60,19.80,20.10,19.90,19.80,19.70,19.50,19.50,19.00,19.00,18.80,18.80,18.70,18.70,18.80,20.00,19.70,19.70,20.10,20.00,19.20,19.40,19.80,19.80,19.60,20.00,20.10,19.70,19.60,19.60,19.40,19.70,19.80,19.80,19.90,19.90,20.80,20.80,20.80,20.60,21.10,20.80,20.90,20.90
MAKRO ⇩
ขึ้น
34.75,35.00,34.75,34.25,34.75,34.25,34.00,34.00,34.00,34.00,33.75,34.00,33.75,33.00,33.00,33.00,32.75,32.75,32.75,32.50,32.00,32.00,31.25,31.25,31.00,31.50,31.25,31.75,31.50,33.00,32.75,32.50,32.00,32.00,32.25,31.75,31.75,31.50,31.75,32.25,32.00,32.25,32.50,31.50,31.50,31.75,32.25,32.00,32.75,33.00,33.00,32.50,33.50,33.50,33.50,33.00,33.00,33.00,33.50,33.25
BEM ⇧
ขึ้น
8.75,8.80,9.05,8.75,8.60,8.70,8.65,8.70,8.65,8.55,8.55,8.45,8.40,8.25,8.30,8.35,8.25,8.30,8.35,8.40,8.35,8.30,8.25,8.25,8.15,8.20,8.20,8.25,8.20,8.50,8.60,8.65,8.60,8.75,8.75,8.70,8.70,8.50,8.55,8.55,8.55,8.60,8.65,8.45,8.55,8.50,8.60,8.55,8.70,8.80,8.90,8.85,8.95,9.15,9.15,9.35,9.20,9.10,9.15,9.30
M ⇩
ขึ้น
72.50,73.25,74.75,73.00,73.00,72.50,72.50,72.50,72.25,72.00,72.00,71.50,71.00,69.75,69.75,71.50,70.00,71.25,71.75,71.25,72.50,72.00,71.25,71.25,70.00,69.25,67.00,67.25,67.25,67.25,67.75,68.50,68.25,70.00,69.50,69.75,69.25,69.75,72.25,71.25,71.75,72.75,73.00,71.50,71.75,72.25,72.25,73.00,73.00,73.00,72.75,73.00,73.75,73.00,73.00,72.50,73.25,73.00,74.25,74.00
TTTM ⇧
ขึ้น
165.00,158.00,163.00,169.50,168.50,168.50,168.50,168.50,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,153.00,153.00,150.00,152.50,152.50,152.50,152.50,153.00,156.00,155.00,159.00,156.50,162.00,165.00,167.50,160.00,161.50,161.50,170.00,169.00,170.50,164.50,167.00,169.00,171.50,172.00,174.50,171.00,175.50,177.50,177.50,186.00,187.00,183.50,185.00,184.50,186.50,188.50,191.50,191.50,192.50
AJA ⇩
ขึ้น
0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.40,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.39,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.35,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.36,0.35,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.36,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.38,0.40,0.42,0.41
IRC ⇩
ขึ้น
20.80,20.70,21.00,21.00,20.80,21.00,21.00,21.00,20.90,20.90,20.90,20.80,20.80,20.70,20.80,20.90,20.50,20.70,20.80,20.70,20.80,20.90,20.80,20.80,20.50,20.60,20.60,20.60,20.50,20.50,20.90,20.90,20.70,20.70,20.50,20.80,20.80,20.80,20.60,20.50,20.80,20.70,20.50,20.50,20.30,20.40,20.40,20.60,20.50,20.70,20.60,20.30,20.50,20.70,20.70,20.60,20.80,21.00,21.20,21.00
SPG ⇩
ซึมขึ้น
13.80,13.80,13.80,13.70,13.70,13.80,13.80,13.80,13.90,13.90,13.90,13.60,13.60,13.80,13.80,13.80,13.70,13.70,13.80,14.20,13.70,13.70,13.60,13.60,13.40,13.20,13.20,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.40,13.10,13.10,13.10,13.10,13.70,13.70,13.70,13.70,13.00,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,12.50,12.50,12.50,12.70,12.70,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,13.50
WG
ขึ้น
161.00,161.00,161.00,164.00,162.00,168.00,168.00,170.00,170.00,170.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,178.00,178.00,178.00,178.00,174.00,157.00,157.00,155.00,160.00,160.00,158.00,158.00,162.00,159.00,159.00,159.00,160.00,160.00,162.00,162.00,162.00,159.00,159.00,157.00,162.00,158.00,158.00,158.00,160.00,178.00,178.00,178.00,178.00,178.50,178.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00
TMD
ขึ้น
21.20,21.20,21.20,21.20,21.00,21.20,21.20,21.10,21.00,21.10,21.70,21.50,21.30,21.30,21.30,21.10,21.30,21.40,21.20,21.40,21.30,21.20,21.20,21.20,20.80,21.10,21.10,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,20.90,20.90,21.10,21.10,21.40,21.10,21.10,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.40,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.40,21.50,21.50,21.50,21.50,21.40,21.50,21.50
BH ⇩
ขึ้น
180.00,180.00,182.00,183.50,184.50,184.00,184.50,186.00,190.50,186.50,187.00,189.00,186.50,188.00,187.50,189.00,186.00,188.50,190.00,188.50,188.00,189.50,190.00,190.00,188.50,189.00,187.00,190.50,189.50,193.00,194.00,193.50,193.00,191.00,190.00,189.50,187.50,187.00,185.00,187.00,186.50,187.50,188.50,185.50,189.50,187.00,189.50,189.00,192.00,191.00,193.00,190.00,197.50,195.50,195.50,195.00,196.50,196.00,195.00,194.50
AMARIN
ขึ้น
4.80,4.82,4.82,4.84,4.82,4.82,4.82,4.80,4.82,4.80,4.80,4.78,4.80,4.76,4.76,4.82,4.80,4.80,4.78,4.78,4.74,4.74,4.68,4.68,4.68,4.58,4.60,4.56,4.60,4.60,4.60,4.54,4.54,4.50,4.50,4.50,4.50,4.46,4.50,4.90,4.66,4.66,4.64,4.64,4.66,4.64,4.64,4.68,4.66,4.74,4.76,4.84,4.82,4.98,4.98,4.98,5.05,5.00,5.00,5.00
16
แนวโน้มลง
CHOTI
ลง
144.00,141.00,141.00,141.00,141.00,140.00,142.00,143.50,140.00,139.00,140.50,142.00,142.00,143.00,143.00,144.00,144.00,139.50,139.50,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,137.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,141.00,141.00,140.00,140.00,140.50,140.50,138.50,138.50,141.50,144.00,144.00,141.00,136.50,136.00,144.00,144.00,143.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,130.50,131.50,130.00,130.00
CIMBT ⇩
ลง
0.86,0.86,0.86,0.91,0.91,0.90,0.88,0.88,0.89,0.88,0.87,0.88,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.86,0.87,0.86,0.86,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.84,0.85,0.84,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.84,0.84,0.85,0.84,0.84,0.83,0.83,0.84,0.82,0.81,0.81,0.81,0.80,0.81,0.81,0.81,0.82,0.82,0.82,0.83,0.83,0.81,0.82,0.82,0.80,0.79
BKI
ลง
349.00,350.00,350.00,351.00,350.00,352.00,351.00,351.00,350.00,350.00,349.00,347.00,349.00,348.00,348.00,350.00,347.00,347.00,347.00,345.00,340.00,348.00,345.00,345.00,344.00,347.00,344.00,345.00,352.00,351.00,348.00,348.00,347.00,347.00,346.00,348.00,345.00,346.00,346.00,346.00,346.00,345.00,346.00,346.00,346.00,342.00,347.00,342.00,342.00,342.00,341.00,341.00,342.00,341.00,341.00,340.00,340.00,339.00,339.00,339.00
NVD ⇩
ลง
4.14,4.16,4.16,4.14,4.14,4.16,4.18,4.18,4.18,4.12,4.12,4.10,3.98,3.92,3.92,3.96,3.90,3.90,3.92,3.92,3.86,3.76,3.80,3.80,3.76,3.74,3.76,3.74,3.76,3.78,3.74,3.76,3.74,3.74,3.70,3.72,3.70,3.72,3.62,3.60,3.52,3.50,3.48,3.46,3.38,3.56,3.40,3.32,3.36,3.42,3.44,3.46,3.50,3.44,3.44,3.46,3.44,3.36,3.30,3.24
DRT
ลง
5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.50,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.50,5.50,5.60,5.55,5.60,5.65,5.60,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,5.60,5.55,5.60,5.55,5.50,5.55,5.50,5.50,5.45,5.45,5.50,5.50,5.50,5.45,5.50,5.50,5.50,5.50,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45
SC ⇩
ลง
3.62,3.76,3.76,3.70,3.64,3.64,3.62,3.64,3.64,3.56,3.54,3.54,3.54,3.48,3.46,3.44,3.40,3.46,3.48,3.48,3.44,3.54,3.42,3.42,3.38,3.38,3.40,3.38,3.38,3.40,3.44,3.46,3.44,3.44,3.46,3.48,3.42,3.40,3.40,3.36,3.26,3.26,3.36,3.30,3.34,3.30,3.28,3.30,3.28,3.32,3.28,3.44,3.34,3.30,3.30,3.26,3.26,3.20,3.20,3.16
STEC ⇩
ลง
24.60,24.60,24.50,24.20,23.90,24.50,24.50,24.90,24.70,24.70,24.40,24.30,24.30,23.90,24.30,24.90,24.60,25.00,24.90,25.00,24.50,24.40,24.30,24.30,23.80,24.20,24.20,24.00,24.50,24.80,24.80,24.90,24.90,24.60,24.60,24.90,24.60,24.70,24.30,24.30,24.60,23.80,23.90,23.70,24.20,23.70,23.60,23.90,24.00,24.10,24.10,24.10,24.40,24.30,24.30,24.10,24.10,24.10,23.40,23.20
TICON ⇩
ลง
16.90,16.90,17.00,16.80,16.60,16.50,16.70,16.50,16.50,16.60,16.50,16.60,16.50,16.50,16.20,16.50,16.20,16.30,16.30,16.00,16.30,16.40,16.10,16.10,16.20,16.30,16.20,16.00,15.70,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,16.00,15.80,15.70,15.70,15.50,15.50,15.50,15.40,15.00,15.00,15.30,15.20,15.20,15.50,15.40,15.40,15.40,15.20,15.40,15.40,15.40,15.40,15.00,15.20,14.90,14.80
POPF ⇩
ลง
13.90,13.90,13.90,13.90,13.80,13.90,13.90,13.80,13.90,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,13.90,13.90,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.70,13.70,13.70,13.70,13.80,13.80,13.80,13.90,13.80,13.90,13.90,13.90,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,13.90,13.80,13.90,13.90,13.70,13.60,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.50,13.50,13.60,13.60,13.60,13.50,13.60,13.50,13.50,13.40
JWD ⇩
ลง
7.95,7.90,7.90,7.80,7.70,7.75,7.75,7.70,8.20,8.10,7.90,7.90,7.85,7.65,7.65,7.80,7.35,7.40,7.45,7.45,7.35,7.50,7.30,7.30,7.15,7.15,7.10,7.15,7.15,7.35,7.35,7.75,7.70,7.80,7.70,7.65,7.65,7.55,7.55,7.55,7.85,7.60,7.70,7.50,7.50,7.35,7.20,7.20,7.20,7.30,7.25,7.25,7.40,7.40,7.40,7.25,7.15,7.05,7.05,6.90
AHC ⇩
ลง
21.00,21.00,21.00,21.00,21.10,21.10,21.00,21.10,21.10,21.10,21.20,21.10,21.10,21.30,21.30,21.20,21.00,21.00,20.90,21.20,21.20,20.90,20.90,20.90,20.80,20.60,21.00,20.60,20.90,20.80,20.80,21.00,20.80,20.90,20.80,20.90,20.90,20.90,20.90,20.80,20.10,20.00,19.70,19.30,19.30,19.20,19.40,19.80,19.80,19.60,19.50,20.10,19.10,19.40,19.40,19.50,19.50,19.00,19.10,18.60
WAVE ⇧
ลง
2.56,2.58,2.58,2.56,2.64,2.62,2.58,2.60,2.56,2.50,2.48,2.56,2.54,2.42,2.48,2.48,2.44,2.56,2.56,2.58,2.56,2.56,2.50,2.50,2.46,2.50,2.40,2.40,2.50,2.50,2.50,2.50,2.36,2.36,2.34,2.34,2.34,2.40,2.32,2.30,2.30,2.20,2.26,2.22,2.16,2.20,2.28,2.16,2.24,2.32,2.24,2.24,2.24,2.22,2.22,2.22,2.10,2.04,2.04,2.06
CCET
ลง
1.97,1.95,1.98,2.02,2.00,2.00,2.02,2.00,1.97,1.98,2.00,1.99,1.99,1.96,1.96,1.96,1.94,1.95,1.95,1.95,1.96,1.93,1.94,1.94,1.91,1.91,1.92,1.92,1.93,1.94,1.93,1.97,1.97,1.98,1.96,1.97,1.97,1.99,1.94,1.90,1.87,1.86,1.87,1.84,1.83,1.81,1.83,1.82,1.83,1.82,1.84,1.81,1.81,1.82,1.82,1.82,1.80,1.80,1.79,1.79
SVI ⇧
ลง
5.65,5.50,5.50,5.75,5.70,5.65,5.60,5.60,5.70,6.00,5.95,6.00,5.90,5.75,5.80,5.80,5.45,5.50,5.45,5.45,5.70,5.70,5.55,5.55,5.40,5.50,5.35,5.45,5.60,5.60,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,5.45,5.60,5.55,5.60,5.60,5.50,5.50,5.30,5.20,5.15,5.20,5.10,5.20,5.30,5.20,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20,5.20,4.96,4.94,4.96
INTUCH ⇩
ลง
56.00,56.25,55.50,55.00,54.75,54.75,54.50,54.00,53.50,53.75,54.00,54.00,53.75,53.25,53.25,53.75,52.75,52.50,53.00,52.75,52.75,52.50,52.50,52.50,52.00,52.50,52.25,52.75,52.25,53.00,53.50,52.00,51.00,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.50,50.50,49.50,49.25,50.25,49.25,49.75,49.75,50.00,50.25,50.50,51.25,49.75,49.50,50.25,49.75,49.75,49.50,49.00,48.75,48.75,48.00
CIG ⇩
ลง
0.38,0.38,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.40,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.32,0.30,0.31,0.32,0.31