MAI
   SET

-

SET
   SET

request unsuccessful. inc
   request unsuccessful. inc

request unsuccessful. inca

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

MAJOR ⇧
Sideway
29.25,29.25,29.25,28.50,29.25,29.00,28.50,28.50,29.25,29.00,29.25,29.00,27.50,27.75,26.25,25.75,26.25,26.00,26.00,25.75,25.00,24.60,25.00,25.00,25.75,25.75,25.25,24.80,25.25,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,24.50,24.20,24.20,23.60,23.00,22.40,23.40,24.40,24.20,24.40,23.90,23.50,23.50,23.20,23.10,22.90,23.20,23.10,22.80,23.30,24.30,24.60,24.60,24.70
AP ⇩
ซึมลง
7.90,7.85,7.75,7.50,7.65,7.40,7.20,7.15,7.30,7.40,7.60,7.50,7.10,7.25,7.10,7.45,7.45,7.55,7.40,7.40,7.25,7.10,7.00,7.00,7.25,7.30,7.20,6.95,7.05,7.00,7.10,7.10,6.95,6.95,7.05,7.20,6.95,6.75,6.75,6.70,6.50,6.35,6.55,6.80,6.65,6.75,6.80,6.70,6.70,6.55,6.50,6.50,6.55,6.50,6.50,6.50,6.55,6.60,6.60,6.50
SEAFCO
Sideway
8.35,8.35,8.25,8.10,8.15,8.15,8.10,8.10,8.15,8.15,8.15,8.10,7.90,7.85,7.65,7.70,7.75,7.60,7.45,7.15,7.40,7.30,7.35,7.35,7.30,7.50,7.45,7.25,7.25,7.30,7.35,7.30,7.15,7.25,7.30,7.40,7.35,7.25,7.20,7.25,7.25,7.20,7.20,7.20,7.25,7.25,7.35,7.25,7.20,7.10,7.05,7.15,7.15,7.10,7.05,7.25,7.15,7.30,7.25,7.25
ADB ⇩
Sideway
0.77,0.76,0.77,0.77,0.75,0.73,0.73,0.73,0.73,0.73,0.71,0.71,0.68,0.68,0.67,0.69,0.67,0.66,0.67,0.63,0.64,0.60,0.61,0.61,0.63,0.62,0.62,0.61,0.60,0.60,0.61,0.59,0.59,0.60,0.59,0.58,0.58,0.59,0.60,0.59,0.59,0.59,0.60,0.60,0.60,0.62,0.61,0.61,0.59,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.59,0.60,0.61,0.63,0.63,0.60
UKEM ⇧
ซึมลง
0.59,0.58,0.57,0.57,0.57,0.57,0.56,0.55,0.54,0.54,0.53,0.53,0.51,0.52,0.51,0.51,0.53,0.52,0.53,0.51,0.51,0.48,0.49,0.49,0.50,0.50,0.50,0.51,0.53,0.54,0.53,0.54,0.53,0.53,0.53,0.55,0.55,0.55,0.55,0.54,0.54,0.53,0.54,0.52,0.51,0.50,0.49,0.52,0.51,0.50,0.49,0.48,0.48,0.45,0.43,0.43,0.44,0.44,0.44,0.45
MAKRO ⇩
ซึมลง
38.50,38.75,39.00,38.75,38.25,38.50,38.25,38.00,37.75,37.50,37.00,37.00,35.00,35.50,35.25,37.00,37.00,36.75,37.00,36.25,35.75,35.50,35.50,35.50,35.25,35.25,35.50,34.75,35.75,35.50,35.25,35.00,35.00,34.50,34.50,34.75,34.25,34.00,33.75,33.50,34.00,33.75,33.75,33.75,34.00,33.75,33.75,33.50,33.00,32.50,32.25,32.00,32.25,32.00,32.50,32.25,32.25,32.50,32.50,32.25
CKP ⇧
Sideway
6.75,6.75,6.75,6.65,6.70,6.45,6.40,6.35,6.50,6.35,6.40,6.25,6.00,6.10,6.05,6.25,6.15,6.05,6.25,6.15,6.30,6.20,6.10,6.05,6.15,6.10,6.25,6.55,6.50,6.40,6.30,6.35,6.20,6.10,6.05,6.10,6.05,6.05,6.10,5.80,5.65,5.80,5.90,5.80,5.85,5.80,5.75,5.65,5.65,5.65,5.60,5.60,5.70,5.85,6.00,6.10,6.10,6.10,5.95,6.05
HMPRO
Sideway
17.40,17.30,17.20,17.10,17.20,17.10,16.90,16.60,17.30,17.10,17.50,17.40,17.10,17.10,16.80,17.30,17.10,17.20,17.30,17.50,17.60,17.50,17.30,17.30,17.80,18.00,17.90,17.80,18.60,18.10,18.50,18.60,18.30,18.30,17.60,17.40,17.80,17.60,17.40,17.10,17.30,16.90,17.00,16.70,16.90,17.00,17.10,16.70,16.60,16.50,16.60,16.90,16.60,16.70,16.70,16.90,16.60,16.80,16.80,16.80
SST ⇩
ลง
4.68,4.68,4.60,4.60,4.64,4.58,4.56,4.54,4.54,4.58,4.58,4.54,4.56,4.60,4.60,4.62,4.54,4.54,4.56,4.56,4.54,4.54,4.54,4.58,4.58,4.60,4.58,4.56,4.56,4.54,4.56,4.52,4.70,4.92,4.94,5.00,4.98,4.92,4.92,4.94,4.88,4.88,4.90,4.88,4.94,4.88,4.88,4.88,4.88,4.84,4.80,4.76,4.80,4.70,4.72,4.68,4.68,4.70,4.70,4.62
SAAM ⇩
ลง
1.30,1.31,1.30,1.29,1.32,1.32,1.29,1.28,1.30,1.31,1.31,1.31,1.29,1.30,1.29,1.30,1.30,1.31,1.30,1.30,1.30,1.30,1.30,1.28,1.29,1.29,1.29,1.28,1.30,1.33,1.32,1.32,1.30,1.30,1.27,1.29,1.30,1.29,1.29,1.26,1.26,1.26,1.27,1.27,1.27,1.26,1.26,1.26,1.25,1.22,1.22,1.24,1.24,1.21,1.23,1.20,1.22,1.25,1.22,1.21
BFIT ⇧
ขึ้น
17.60,17.50,17.60,17.60,17.70,17.50,17.40,17.50,17.10,17.30,17.30,17.10,16.80,16.80,16.80,16.80,16.90,17.10,17.30,17.20,17.10,17.00,16.80,16.70,16.40,16.60,16.20,14.90,14.80,15.80,15.90,15.90,15.90,15.80,15.70,15.60,15.60,15.70,15.80,15.70,15.60,15.20,16.10,17.70,17.80,20.40,24.00,24.10,25.50,25.50,25.00,25.00,24.70,23.70,23.80,23.80,25.25,24.90,26.75,27.25
SGF ⇧
Sideway
1.25,1.24,1.21,1.25,1.25,1.21,1.18,1.16,1.15,1.24,1.24,1.22,1.17,1.18,1.19,1.21,1.21,1.18,1.17,1.17,1.20,1.17,1.16,1.17,1.18,1.17,1.17,1.17,1.18,1.16,1.17,1.16,1.15,1.15,1.15,1.15,1.13,1.08,1.08,1.05,1.05,1.03,0.98,1.02,1.01,1.03,1.01,0.98,1.01,0.99,0.98,0.99,1.00,1.02,1.04,1.06,1.08,1.07,1.07,1.10
BSBM ⇧
ซึมลง
0.90,0.90,0.90,0.89,0.90,0.88,0.88,0.88,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.90,0.90,0.90,0.90,0.91,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.91,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.90,0.91,0.91,0.90,0.88,0.89,0.89,0.88,0.90,0.89,0.89,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.87,0.88,0.88,0.87,0.87,0.88
ABICO ⇧
ลง
4.68,4.64,4.64,4.50,4.52,4.44,4.44,4.46,4.44,4.46,4.40,4.30,4.14,4.14,4.10,4.14,4.14,4.20,4.22,4.18,4.28,4.20,4.20,4.24,4.26,4.28,4.28,4.20,4.20,4.20,4.24,4.26,4.20,4.20,4.20,4.20,4.20,4.20,4.20,4.24,4.26,4.20,4.22,4.24,4.26,4.28,4.20,4.20,4.14,4.18,4.14,4.14,4.14,4.14,4.18,4.14,4.16,4.14,4.08,4.12
AUCT ⇩
Sideway
7.55,7.60,7.50,7.25,7.30,6.65,6.75,6.70,6.70,6.70,6.60,6.50,6.20,6.95,6.95,7.00,7.60,7.60,7.80,7.65,7.70,7.60,7.60,7.20,7.50,7.50,7.90,8.00,8.35,8.95,8.85,8.95,9.20,9.45,9.20,9.10,8.90,9.00,9.85,9.15,9.00,8.75,8.85,9.20,8.95,8.95,8.90,8.70,8.65,8.80,8.75,9.40,8.50,8.45,8.45,8.40,8.75,8.80,8.85,8.70
QLT ⇩
ลง
3.96,4.00,3.94,3.94,4.00,3.94,3.90,3.92,3.90,3.90,3.88,3.90,3.80,3.94,3.92,3.92,3.88,3.86,3.86,3.86,3.92,3.84,3.84,3.82,3.82,3.82,3.80,3.82,3.84,3.80,3.82,3.84,3.86,3.82,3.84,3.92,4.00,4.08,4.00,3.98,3.98,3.98,3.98,3.98,3.90,3.94,3.88,3.92,4.00,3.92,3.92,3.90,3.96,3.88,3.88,3.84,3.84,3.80,3.76,3.70
TNPF
Sideway
3.36,3.36,3.34,3.32,3.26,3.26,3.22,3.22,3.22,3.20,3.26,3.26,3.26,3.28,3.22,3.22,3.22,3.24,3.12,3.18,3.20,3.08,3.10,3.10,3.20,3.20,3.08,3.22,3.18,3.18,3.18,3.24,3.18,3.22,3.22,3.20,3.06,3.06,3.10,3.04,3.10,3.04,2.96,3.10,3.10,3.10,3.10,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.08,3.10,3.10,3.10,3.10,3.08,3.08
TNL
ลง
19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.80,20.00,20.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.90,19.90,20.00,20.00,20.00,20.90,20.90,20.90,20.90,19.40,19.40,19.40,19.40,19.40,20.00,20.00,20.00,20.00,20.90,20.90,20.20,20.20,20.20,19.80,19.80,19.80,20.90,20.90,20.90,20.90,20.90,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00
PHOL ⇩
Sideway
1.95,1.93,1.94,1.94,1.90,1.92,1.93,1.98,2.04,2.02,2.02,2.00,1.79,1.76,1.77,1.82,1.81,1.86,1.85,1.84,1.82,1.81,1.79,1.79,1.80,1.81,1.80,1.83,1.83,1.81,1.82,1.78,1.80,1.82,1.81,1.83,1.82,1.81,1.83,1.83,1.83,1.86,1.87,1.89,1.86,1.87,2.04,2.00,1.90,1.90,1.86,1.83,1.83,1.80,1.79,1.82,1.82,1.84,1.83,1.82
SAWAD
ขึ้น
55.25,55.50,54.50,54.25,54.75,54.75,54.50,52.75,54.50,57.50,54.50,50.50,48.75,49.50,51.75,54.25,54.50,53.50,54.75,55.00,54.75,54.00,54.25,54.75,55.75,55.75,56.25,55.75,56.25,58.50,57.75,57.25,57.25,55.00,55.75,55.25,55.00,57.00,57.50,56.25,55.25,55.00,53.75,54.50,56.75,57.25,57.25,56.25,55.50,56.00,57.00,57.25,58.25,58.25,58.25,59.50,61.50,62.00,62.75,62.75
16
แนวโน้มขึ้น
TOA ⇧
ขึ้น
41.00,41.50,41.00,40.00,40.00,40.25,38.00,38.50,38.50,38.75,39.00,39.25,38.25,37.00,36.50,37.75,38.25,37.75,38.25,41.00,40.50,40.75,41.25,42.00,41.00,40.75,40.75,40.50,41.00,42.00,41.25,39.75,39.50,38.75,38.50,39.50,39.50,39.50,39.50,40.50,39.25,40.00,39.00,38.50,39.50,40.50,40.50,39.75,39.75,40.00,41.25,40.50,39.75,40.50,40.75,40.75,41.00,41.75,43.25,44.00
AOT ⇧
ขึ้น
72.25,72.00,71.75,72.00,72.00,71.75,70.75,69.50,69.25,69.50,71.00,69.75,67.25,68.75,69.50,70.50,71.50,70.25,70.25,70.25,71.00,70.50,71.00,71.25,71.25,72.00,72.50,72.00,74.25,74.50,74.25,74.25,74.25,74.25,73.00,72.00,73.50,73.50,74.00,74.00,73.75,72.50,73.00,73.75,73.75,74.25,74.75,74.25,73.00,73.25,73.25,74.00,73.75,74.50,73.75,75.00,75.50,77.00,77.00,77.25
BGC ⇧
ขึ้น
13.00,12.90,12.90,12.50,12.60,12.40,12.40,12.20,12.40,12.40,12.40,12.40,12.30,12.60,12.50,13.30,13.70,13.60,13.70,13.60,13.70,13.60,14.30,15.10,15.40,16.00,15.80,15.70,15.20,15.20,15.40,15.70,14.90,14.70,14.70,14.30,14.30,14.80,14.40,14.80,14.70,14.20,14.40,14.60,15.30,15.00,14.50,14.70,14.70,14.40,14.50,14.60,15.00,15.80,16.00,15.90,16.20,16.00,15.60,16.40
GLANDRT ⇧
ขึ้น
13.80,13.50,13.50,13.50,13.50,13.90,13.90,13.70,13.50,14.00,14.00,13.90,13.80,13.50,13.70,13.60,13.60,13.70,13.40,13.20,13.30,13.30,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.60,13.60,13.50,13.50,13.80,14.10,13.90,13.60,14.00,13.90,13.70,13.90,13.90,13.90,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.60,13.80,14.00,14.00,13.70,14.00,13.80,14.00,13.90,14.30,13.70,14.50
BFIT ⇧
ขึ้น
17.60,17.50,17.60,17.60,17.70,17.50,17.40,17.50,17.10,17.30,17.30,17.10,16.80,16.80,16.80,16.80,16.90,17.10,17.30,17.20,17.10,17.00,16.80,16.70,16.40,16.60,16.20,14.90,14.80,15.80,15.90,15.90,15.90,15.80,15.70,15.60,15.60,15.70,15.80,15.70,15.60,15.20,16.10,17.70,17.80,20.40,24.00,24.10,25.50,25.50,25.00,25.00,24.70,23.70,23.80,23.80,25.25,24.90,26.75,27.25
POPF ⇩
ขึ้น
14.00,14.00,13.90,13.70,13.70,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.60,13.70,13.70,13.60,13.70,13.70,13.60,13.50,13.50,13.50,13.50,13.40,13.50,13.50,13.40,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.50,13.50,13.60,13.60,13.60,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.60,13.70,13.70,13.80,14.00,14.00,13.90
JWD ⇧
ขึ้น
10.00,10.30,9.90,9.70,9.75,9.25,9.25,9.40,9.50,9.45,9.45,9.20,8.60,8.35,8.40,8.85,8.70,8.55,8.55,8.40,8.60,8.45,8.60,8.95,9.10,9.00,8.90,8.80,9.15,9.10,9.45,9.65,9.40,9.30,9.20,9.25,9.15,9.00,8.85,8.65,8.65,8.60,8.75,8.65,8.95,8.95,8.80,8.75,8.75,8.70,8.90,9.30,9.20,9.20,9.40,9.65,9.60,9.75,9.55,10.00
CHG
ขึ้น
2.32,2.40,2.40,2.40,2.38,2.30,2.30,2.28,2.24,2.30,2.36,2.32,2.22,2.26,2.30,2.30,2.38,2.36,2.44,2.48,2.48,2.42,2.42,2.44,2.42,2.40,2.36,2.34,2.42,2.42,2.42,2.40,2.38,2.38,2.32,2.34,2.32,2.32,2.36,2.34,2.32,2.30,2.32,2.30,2.38,2.42,2.46,2.46,2.44,2.42,2.40,2.40,2.40,2.46,2.42,2.46,2.50,2.56,2.54,2.54
CRYSTAL ⇧
ขึ้น
9.00,9.00,9.05,8.85,8.85,8.85,8.95,8.95,8.95,8.95,8.90,8.90,8.80,8.75,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.90,8.90,8.90,8.90,8.85,8.85,8.95,8.90,8.90,8.95,8.95,8.95,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.30,9.60,9.60,9.65,9.60,9.60,9.65,9.65,9.65,9.70,9.90,9.90,10.00,10.20,10.30,10.30,10.30,10.40
RPH ⇧
ขึ้น
6.45,6.45,6.45,6.45,6.50,6.45,6.30,6.20,6.10,6.20,6.60,6.50,6.40,6.20,6.25,6.30,6.30,6.25,6.40,6.35,6.20,6.20,6.30,6.30,6.25,6.50,6.65,6.75,6.70,6.80,6.70,6.80,6.75,6.85,6.85,6.85,6.90,6.90,6.85,6.90,6.80,6.75,6.80,6.85,6.95,7.10,7.10,7.05,7.05,6.95,6.90,6.95,6.95,6.95,7.00,7.00,7.05,7.05,7.10,7.20
SAPPE ⇧
ขึ้น
22.20,23.00,23.00,22.90,22.80,22.40,22.20,21.40,21.10,22.00,22.20,21.40,20.90,21.40,22.40,22.70,22.80,22.50,22.90,22.50,22.50,22.00,22.20,22.40,22.30,22.70,24.10,24.40,25.00,25.25,25.75,24.40,24.80,24.20,25.50,25.50,24.50,25.00,24.90,24.50,24.50,24.60,24.70,24.30,23.50,23.70,23.90,23.80,23.50,23.50,23.20,23.00,23.10,23.50,24.90,24.50,24.70,24.50,25.25,26.25
SSC ⇩
ขึ้น
33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.50,33.00,33.00,33.00,33.00,33.25,33.25,33.00,33.00,32.50,32.50,32.50,32.50,32.75,32.75,32.75,34.00,34.00,33.50,33.50,33.50,34.00,33.00,33.00,33.50,33.00,33.00,33.00,33.25,33.25,33.25,33.75,33.75,34.00,34.00,34.00,34.00,35.00,35.00,35.50,34.50,35.50,35.50,35.00,35.00,35.00,35.75,36.25,35.75
TTI ⇧
ขึ้น
23.00,23.00,23.00,23.00,20.00,20.00,20.00,20.00,22.40,22.40,22.40,22.40,22.40,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.00,19.70,19.70,18.70,18.70,18.70,18.70,18.70,18.70,18.70,19.60,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,19.90,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,20.60
JCT
ขึ้น
85.25,86.00,85.00,85.00,85.50,85.50,85.50,85.50,85.00,84.25,85.50,88.00,83.50,84.00,83.25,83.25,83.25,83.25,83.50,83.50,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.50,84.25,84.25,84.25,83.00,83.00,83.00,83.00,85.00,85.00,85.00,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,87.75,88.00,92.00,85.50,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,85.00,94.75,94.75
JMT
ขึ้น
19.40,18.80,18.80,18.50,19.00,17.50,17.40,17.40,18.70,19.10,18.60,18.50,18.10,17.70,18.00,18.50,18.60,18.60,18.80,18.70,18.50,18.10,17.60,17.90,18.30,18.10,17.60,17.70,17.80,18.00,18.40,17.90,18.00,18.00,17.50,17.60,17.30,17.00,17.30,17.20,17.00,17.20,17.50,17.70,17.80,18.00,17.80,18.40,18.40,18.40,18.10,17.80,18.30,18.20,18.20,18.90,19.10,19.30,19.50,19.50
MTC
ขึ้น
58.25,59.25,59.25,59.25,60.50,60.50,60.75,59.00,60.50,64.00,58.75,53.00,50.75,51.75,52.25,54.25,54.25,53.00,53.75,53.00,53.00,52.50,52.25,52.25,54.25,55.00,55.50,54.50,55.25,56.25,57.75,57.25,57.25,55.25,55.00,55.75,55.25,57.00,57.00,56.50,55.50,55.25,53.75,54.50,55.75,57.25,57.00,56.00,55.75,55.75,57.75,57.75,57.50,57.50,57.25,58.50,59.25,60.25,60.50,60.50
16
แนวโน้มลง
CM ⇩
ลง
3.68,3.70,3.70,3.66,3.60,3.62,3.62,3.60,3.60,3.54,3.54,3.42,3.34,3.32,3.30,3.24,3.24,3.26,3.24,3.24,3.22,3.22,3.16,3.16,3.20,3.20,3.18,3.16,3.18,3.20,3.20,3.18,3.26,3.20,3.18,3.20,3.22,3.22,3.18,3.18,3.16,3.16,3.14,3.16,3.14,3.14,3.12,3.06,3.10,3.28,3.16,3.14,3.10,3.14,3.12,3.14,3.08,3.04,3.06,3.04
FANCY ⇩
ลง
0.67,0.65,0.65,0.62,0.62,0.63,0.62,0.61,0.61,0.61,0.60,0.58,0.55,0.50,0.47,0.48,0.62,0.68,0.63,0.70,0.72,0.69,0.71,0.78,0.77,0.79,0.76,0.73,0.74,0.73,0.74,0.74,0.72,0.78,0.76,0.78,0.75,0.73,0.73,0.72,0.72,0.68,0.68,0.68,0.68,0.69,0.71,0.68,0.65,0.65,0.66,0.67,0.66,0.65,0.65,0.66,0.67,0.67,0.65,0.64
IFS ⇩
ลง
3.44,3.38,3.44,3.36,3.40,3.32,3.40,3.40,3.44,3.56,3.50,3.46,3.40,3.34,3.32,3.38,3.38,3.44,3.50,3.56,3.52,3.48,3.50,3.48,3.56,3.52,3.52,3.50,3.52,3.48,3.48,3.48,3.50,3.52,3.52,3.50,3.48,3.50,3.48,3.48,3.50,3.54,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.48,3.46,3.46,3.48,3.46,3.46,3.46,3.46,3.50,3.48,3.48,3.44
PTL ⇩
ลง
15.50,15.80,15.60,15.50,15.50,15.30,15.20,15.10,15.10,14.90,15.20,15.10,15.20,15.20,15.00,15.10,15.20,15.10,15.00,15.00,14.90,14.50,14.40,14.30,14.40,14.60,14.50,14.70,14.60,14.60,14.60,14.50,14.50,14.50,14.50,14.60,14.50,14.40,14.50,14.40,14.20,14.20,14.30,14.40,14.20,14.10,14.10,14.10,14.00,13.90,14.00,14.20,14.40,14.20,14.10,14.30,14.10,14.30,14.20,13.40
DCC
ลง
2.16,2.16,2.16,2.20,2.22,2.20,2.16,2.16,2.20,2.14,2.10,2.06,2.02,2.02,2.00,2.06,2.06,2.02,2.02,2.02,2.02,2.00,1.99,2.00,2.08,2.06,2.04,2.00,2.02,2.00,2.02,2.04,2.04,2.06,2.04,2.04,2.02,2.00,2.00,2.02,2.00,2.02,2.02,2.00,2.00,2.02,2.00,2.00,1.98,1.98,1.99,2.00,2.00,1.99,2.00,2.00,1.97,1.98,1.97,1.97
LALIN ⇩
ลง
5.75,5.80,5.80,5.70,5.70,5.65,5.60,5.60,5.60,5.75,5.70,5.65,5.60,5.35,5.20,5.30,5.40,5.45,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.50,5.20,5.25,5.20,5.20,5.25,5.35,5.35,5.45,5.45,5.45,5.35,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45,5.40,5.30,5.40,5.35,5.35,5.30,5.25,5.35,5.35,5.25,5.20,5.25,5.20,5.20,5.15,5.20,5.20,5.15,5.10,5.05
SPALI ⇩
ลง
23.60,23.20,22.50,21.70,22.00,21.50,21.30,21.20,21.20,21.40,21.00,20.90,20.20,20.80,20.30,20.60,20.60,20.40,20.50,20.20,20.20,19.50,18.90,19.10,19.20,19.70,19.50,19.40,19.40,19.50,19.40,18.90,18.70,18.50,18.30,18.60,18.60,18.30,18.10,17.90,17.90,17.70,17.90,18.60,18.50,18.50,18.00,18.00,18.00,17.90,17.80,18.00,18.30,18.20,18.00,18.10,17.40,17.80,17.60,17.10
M-STOR
ลง
7.25,7.30,7.30,7.15,7.20,7.20,7.20,7.15,7.20,7.20,7.20,7.15,7.10,7.10,7.00,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.15,7.15,7.15,7.00,7.15,7.15,7.05,7.05,7.05,7.05,7.15,7.00,7.10,7.10,7.10,7.10,7.10,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,6.95,7.00,6.90,6.90,6.95,6.90,6.90,6.90,6.90,6.80,6.90,6.85,6.80,6.80,6.85,6.80,6.80,6.80
AKR ⇩
ลง
0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.78,0.77,0.77,0.78,0.77,0.78,0.79,0.79,0.78,0.79,0.78,0.76,0.76,0.77,0.78,0.75,0.75,0.76,0.77,0.78,0.77,0.75,0.76,0.76,0.77,0.76,0.76,0.76,0.78,0.78,0.77,0.77,0.76,0.75,0.76,0.75,0.73,0.74,0.74,0.75,0.74,0.75,0.74,0.74,0.75,0.74,0.74,0.75,0.75,0.74,0.73,0.73,0.73,0.72
GUNKUL ⇩
ลง
3.12,3.16,3.12,3.12,3.10,3.08,3.04,3.00,3.02,3.02,3.04,3.00,2.88,2.96,2.94,3.00,3.04,3.00,3.06,3.08,3.18,3.10,3.16,3.14,3.14,3.18,3.18,3.20,3.18,3.14,3.16,3.14,3.14,3.20,3.16,3.20,3.18,3.10,3.12,3.08,3.06,3.02,3.06,3.08,3.14,3.12,3.10,3.08,3.04,3.04,3.06,3.02,3.00,2.98,3.00,3.06,3.00,2.98,2.96,2.90
MIDA
ลง
0.61,0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.59,0.59,0.60,0.59,0.59,0.59,0.59,0.59,0.58,0.58,0.58,0.57,0.58,0.58,0.58,0.57,0.58,0.57,0.57,0.58,0.57,0.57,0.56,0.55,0.55,0.55,0.54,0.56,0.55,0.56,0.56,0.57,0.56,0.56,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.54,0.54,0.54
ASIA ⇩
ลง
7.00,7.00,7.00,7.00,6.70,6.65,6.50,6.45,6.40,6.40,6.60,6.65,6.95,7.00,6.60,6.55,6.65,6.60,6.85,6.85,6.75,6.75,6.95,6.90,6.95,6.95,6.95,6.95,6.90,6.65,6.65,6.65,6.60,6.55,6.50,6.50,6.45,6.45,6.50,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.55,6.55,6.50,6.55,6.55,6.55,6.60,6.40,6.40,6.40,6.40,6.45,6.40,6.35,6.35,6.30
CENTEL ⇩
ลง
34.00,34.00,34.25,34.00,34.00,33.75,33.50,32.25,32.25,32.25,32.50,32.25,31.00,31.00,30.50,32.25,32.75,31.75,31.75,31.50,31.50,30.75,30.75,31.25,32.00,32.00,33.00,32.50,34.25,34.75,34.50,34.25,34.00,34.00,33.75,33.50,32.75,31.75,31.50,31.25,31.25,31.50,31.75,31.50,32.00,32.75,33.00,32.75,32.00,31.75,32.25,32.00,31.50,32.00,31.75,31.50,31.25,30.75,30.75,29.75
THAI ⇩
ลง
10.10,10.20,10.10,10.20,10.30,10.10,9.95,9.90,9.95,9.55,9.70,9.45,9.05,9.10,9.05,9.20,9.25,9.30,9.35,9.10,9.15,9.00,8.65,8.65,9.00,9.95,9.85,9.85,9.75,9.75,9.70,9.70,9.80,9.75,9.80,9.85,9.55,9.40,9.35,9.20,9.10,9.05,9.05,9.10,9.15,9.25,9.10,8.85,8.90,8.85,8.75,8.80,9.00,8.80,8.90,8.80,8.40,8.45,8.50,8.40
KCE ⇩
ลง
18.60,18.60,18.40,17.70,17.20,16.90,16.10,16.00,16.00,16.40,16.00,15.90,15.30,15.70,14.90,15.40,15.90,15.80,16.40,16.10,16.40,15.80,15.60,16.00,16.50,16.60,16.30,16.40,16.60,18.00,18.20,18.00,18.20,18.60,18.10,18.20,17.90,17.90,17.40,17.30,17.10,17.50,17.50,17.50,17.50,17.30,16.60,16.70,16.30,16.10,16.10,15.90,16.20,16.30,16.50,15.80,15.20,15.30,15.50,15.30
SDC ⇩
ลง
0.33,0.33,0.34,0.34,0.32,0.32,0.32,0.31,0.32,0.31,0.31,0.30,0.31,0.30,0.30,0.30,0.30,0.29,0.29,0.29,0.29,0.30,0.29,0.28,0.27,0.26,0.27,0.27,0.26,0.27,0.27,0.27,0.27,0.27,0.26,0.27,0.27,0.26,0.26,0.27,0.26,0.25,0.26,0.26,0.25,0.26,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.23,0.23,0.23,0.22,0.23,0.22,0.23,0.22,0.21